FPA in­for­me­rar om ut­komst­stö­det

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

UTKOMSTSTöD Så­da­na släng­ar som led­ning­en för Van­da svens­ka so­ci­al­de­mo­kra­ter rik­tar mot mig (HBL 29.11) gör att jag in­te bor­de se det värt att be­mö­ta det hela. Jag skrev re­na fak­ta och även att allt kan kol­las från riks­da­gens pro­to­koll. Fak­ta är ald­rig grund till att svär­ta ner nå­got en­skilt par­ti.

Där­till ut­ta­la­de jag mig myc­ket po­si­tivt om bå­de Erk­ki Tu­o­mio­jas och Kim­mo Ki­lju­nens in­sat­ser. Ki­lju­nen är förs­ta er­sät­ta­re för SDP i riks­da­gen från sin val­krets. Där­till är han le­dan­de po­li­ti­ker just i Van­da där­i­från be­skyll­ning­ar­na nu rik­tas.

Vad se­dan ut­för­lig in­fo om ut­komst­stö­det gäl­ler ges den av bå­de Folk­pen­sions­an­stal­ten (FPA) och av kom­mu­ner­nas so­ci­al­by­rå­er och är ut­för­ligt åter­gi­ven på FPA:s webb­si­dor. Där­till har var­je kom­mun en so­ci­alom­buds­man som ger allt tänk­bart stöd i so­ci­alä­ren­den.

Vi är även många som är ak­ti­va vo­lon­tä­rer via oli­ka so­ci­a­la or­ga­ni­sa­tio­ner som gör vårt bäs­ta för att in­for­me­ra dem som be­hö­ver so­ci­alt stöd av oli­ka slag.

Den som in­te an­vän­der va­re sig webb el­ler till­gäng­lig te­le­fo­nin­fo kan be­sö­ka FPA-by­rå­er och om även det är omöj­ligt kan so­ci­al­ar­be­ta­re gö­ra hem­be­sök och fyl­la i an­sök­ning­ar. Går so­ci­al- och häl­so­vårds­re­for­men ige­nom kom­mer det att fin­nas so­ci­al­ar­be­ta­re dyg­net runt på al­la joursta­tio­ner.

Jag be­skrev re­dan vad ut­komst­stö­det ga­ran­te­rar och att al­la ska bli med kring 500 eu­ro ef­ter att till ex­em­pel hy­ra, el och al­la slag av me­di­ci­ner och vård­kost­na­der är be­tal­da. För­ut­sätt­ning­en är att man är me­del­lös och in­te in­ne­har övri­ga till­gång­ar. Äger man sin bostad på­ver­kar det in­te ut­komst­stö­det. Där­till god­känns in­te allt­för sto­ra hy­ror ut­an grän­sen dras vid ett hy­res­tak som är listat en­ligt hem­kom­mun. Där­e­mot be­ak­tas hög­re kost­na­der för så­da­na äld­re el­ler funk­tions­hind­ra­de som be­hö­ver bostad i ser­vice­hus av oli­ka ni­vå­er.

Par­ti­po­li­tiskt ak­tiv är jag en­dast som lång­va­rig ord­fö­ran­de för en val­nämnd och som jag skrev finns ing­et riks­dags­par­ti som gjort ens den mins­ta in­sats för att för­bätt­ra ut­komst­stö­det trots att det bor­gar för hård och hjärt­lös ut­slag­ning. Där­e­mot finns en­skil­da riks­dags­le­da­mö­ter från oli­ka par­ti­er, som även un­der årens lopp träf­fat mig i riks­da­gen för att dis­ku­te­ra de nöd­ställ­das mi­sär, och som öns­kar hö­ja Fin­lands so­ci­a­la sta­tus till en ci­vi­li­se­rad ni­vå.

In­för riks­dags­va­let 2011 lo­va­de minst fem par­ti­er att hö­ja grundut­komst­stö­dets bas­belopp med 100 eu­ro, men det glöm­de bå­de SDP och and­ra re­dan i re­ge­rings­för­hand­ling­ar­na. Den nor­dis­ka ni­vån är 800 mot Fin­lands 500 eu­ro, men ty­värr stö­der ing­et par­ti den nor­dis­ka väl­färdsmo­del­len. Även Eu­ro­parå­det har kla­gat över den hår­da ut­slag­ning Fin­land ut­ö­var mot de fat­ti­gas­te, men det väns­ter­led­da grund­lags­ut­skot­tet har to­talt non­cha­le­rat så­da­na på­min­nel­ser.

Ju­sti­ti­e­kans­lern re­kom­men­de­ra­de mig i ett ske­de att vän­da mig till grund­lags­ut­skot­tet vil­ket jag gjor­de för att han upp­gav att det är dess an­svar att se till att Fin­land följer för­plik­tel­ser­na i män­ni­sko­rättskon­ven­tio­ner­na. Ut­skot­tets sek­re­te­ra­re sva­ra­de dock att det in­te såg nå­gon or­sak att vid­ta åt­gär­der mot den so­ci­a­la mi­sä­rens av­grund i vårt land. BO HOLM­BERG Ka­ris

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.