VM-brons bäd­da­de för dröm­kon­trakt

Jaak­ko Hän­ni­nens barn­doms­dröm går i upp­fyl­lel­se, då han blir proffs näs­ta som­mar.

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Som­ma­ren 2009 skrev Jussi Ve­ik­ka­nen ett styc­ke histo­ria, då han cyk­la­de i den ef­ter­trak­ta­de bergs­pris­trö­jan i Tour de Fran­ce. Se­na­re de­la­de Ve­ik­ka­nen ut pri­ser till ju­ni­o­rer­na i ett tem­po­lopp i Ri­i­hi­mä­ki.

En av me­dal­jö­rer­na: Jaak­ko Hän­ni­nen. En tolvå­rig be­gåv­ning.

– Jag vå­ga­de knappt be om hans au­to­graf, minns Hän­ni­nen i en in­ter­vju med HBL.

Go­da råd

Ve­ik­ka­nen, Kjell Carl­ström, Char­ly We­geli­us var Hän­ni­nens ido­ler då han var barn. Han är re­dan på god väg att föl­ja i de­ras fot­spår ut i Eu­ro­pa. Med hjälp av Ve­ik­ka­nens kon­tak­ter hit­ta­de Hän­ni­nen ett ama­tör­lag i Frank­ri­ke och för ett par vec­kor se­dan skrev han sitt förs­ta proff­skon­trakt.

– Jag har be­rät­tat för Jussi hur rädd jag var då, sä­ger Hän­ni­nen med ett le­en­de.

– Jussi och Kel­lu har gett mig många go­da råd.

Bra i ber­gen

Hän­ni­nen på­min­ner på många sätt om Ve­ik­ka­nen. Han är lätt­byggd och som gjord för långa och bran­ta upp­förs­bac­kar. Det finns gott om dem i Frank­ri­ke, där Hän­ni­nen till­bring­at en stor del av de två se­nas­te åren.

– Jag har all­tid haft gans­ka bra ef­fekt i för­hål­lan­de till min vikt, men jag märk­te egent­li­gen först i Frank­ri­ke att det var en sär­skilt bra egen­skap hos mig, sä­ger Hän­ni­nen, 177 cm och cir­ka 60 ki­lo.

– I Fin­land finns det in­te så­da­na stig­ning­ar där det går att dra upp sto­ra luc­kor. Upp­förs­bac­kar­na är så små att det går att ta dem med ren styr­ka.

Lär sig frans­ka

In­för sä­song­en 2017 flyt­ta­de Hän­ni­nen till det frans­ka di­vi­sion 2-la­get AC Bi­son­ti­ne i Be­sançon. Den här sä­song­en tog han ett steg upp­åt, till di­vi­sion 1-la­get EC Saint-Éti­en­ne Lo­i­re.

– I bör­jan var det li­te svårt, då jag in­te stu­de­rat frans­ka i sko­lan. Men jag har lärt mig gans­ka bra frans­ka och kom­mit in i den frans­ka kul­tu­ren un­der de två åren, sä­ger Hän­ni­nen, som är hem­ma från Ru­oko­lah­ti i Syd­ka­re­len.

– För­hål­lan­de­na är yp­per­li­ga. Det finns in­te så­da­na berg i Fin­land. Det är ock­så mer täv­ling­ar – den frans­ka ama­tör­ni­vån går som bäst att jäm­fö­ra med UCI:s 1.2 el­ler 2.2.

VM-brons

Hän­ni­nen var sjuk un­der som­ma­ren och mis­sa­de FM, men hit­ta­de stor­for­men un­der hös­ten. Först vann han en­dags­lop­pet Le Tour du Gévau­dan Oc­ci­ta­nie, då han bland an­nat slog Re­in Taa­ramäe, est­län­da­ren som vun­nit etap­per i de två sto­ra etapp­lop­pen Tour de Fran­ce och Gi­ro d’Ita­lia.

En vec­ka se­na­re fick Hän­ni­nen in en rik­tig full­träff. I U23-VM i Inns­bruck, på en av de ber­gi­gas­te och mest ut­slags­gi­van­de ban­pro­fi­ler­na un­der de se­nas­te åren, vann han VM-brons ef­ter en ut­bryt­ning – ut­an hjälp av någ­ra lag­kam­ra­ter.

– I de ber­gi­gas­te täv­ling­ar­na är la­gets roll mind­re, sä­ger Hän­ni­nen.

Barn­doms­dröm

VM-guld­me­dal­jö­ren Bjorg Lam­brecht, Bel­gi­en, och Marc Hir­schi, Schweiz, är bå­da re­dan proffs. Lam­brecht del­tog i år i Vu­el­ta a Espa­na, det tred­je av de sto­ra etapp­lop­pen.

Det dröj­de in­te hel­ler länge ef­ter VM för­rän Hän­ni­nen teck­na­de sitt förs­ta proff­skon­trakt med frans­ka AG2R La Mon­di­a­le. De ha­de lagt mär­ke till hans ta­lang re­dan fö­re VM och han ha­de san­no­likt fått ett kon­trakt i vil­ket fall som helst, men U23-bron­set stärk­te hans ak­ti­er yt­ter­li­ga­re.

– Jag har drömt se­dan jag var li­ten om ett proff­skon­trakt, sä­ger han.

– Det un­der­lät­tar att jag kän­ner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.