Athle­tic Bil­bao spar­kar trä­na­ren Be­riz­zo

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Athle­tic Bil­bao har valt att av­ske­da sin ar­gen­tins­ke trä­na­re Edu­ar­do Be­riz­zo. Ef­ter en skral start på sä­song­en var mån­da­gens 0–3-för­lust bor­ta mot Le­van­te drop­pen som fick bä­ga­ren att rin­na över för Be­riz­zo, som så sent som för ett år se­dan spar­ka­des från li­ga­kon­kur­ren­ten Se­vil­la.

”Athle­tic Club vill tac­ka Edu­ar­do Be­riz­zo och hela hans team för hans ar­be­te un­der sin tid i klub­ben och öns­kar ho­nom allt gott i fram­ti­den bå­de på ett per­son­ligt och pro­fes­sio­nellt plan” skri­ver klub­ben på sin webb­plats.

Er­sät­ta­re blir Gaiz­ka Ga­ri­ta­no, vil­ket in­ne­bär att bå­da de sto­ra bas­kis­ka klub­bar­na kom­mer att ha Ga­ri­ta­nos på trän­ar­bän­kar­na. I Re­al So­ci­e­dad är det se­dan i som­ras Asi­er Ga­ri­ta­no som styr sku­tan.

Med en vinst på 14 mat­cher lig­ger Athle­tic på ned­flytt­nings­plats i La Li­ga. Athle­tic är, till­sam­mans med Re­al Madrid och Bar­ce­lo­na, en av de en­da tre klub­bar som ald­rig åkt ur den spans­ka hög­sta­di­vi­sio­nen.

FO­TO: LEHTIKUVA/VE­SA MOILANEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.