Upp­gif­ter: Af­ghans­ka spe­la­re ut­nytt­jas sex­u­ellt

Den af­ghans­ka re­ge­ring­en har till­satt en ut­red­ning ef­ter att det fram­kom­mit upp­gif­ter om att lan­dets kvinn­li­ga lands­lags­spe­la­re i fot­boll har ut­satts för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er från trä­na­re och högt upp­sat­ta män in­om det na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­det, skriv

Hufvudstadsbladet - - Sport - Tt

An­kla­gel­ser­na pre­sen­te­ra­des för­ra vec­kan i en rap­port av The Gu­ar­di­an, och har nu lett till att Af­gha­ni­stans pre­si­dent As­h­raf Gha­ni be­gärt en ut­red­ning av lan­dets fot­bolls­för­bund.

Pre­si­den­ten kal­la­de själv upp­gif- ter­na för ”choc­ke­ran­de för al­la af­gha­ner”.

En­ligt The New York Ti­mes, som bland an­nat har in­ter­vju­at den ti­di­ga­re spe­la­ren Khali­da Po­pal, ska en av de an­kla­ga­de män­nen va­ra det af­ghans­ka fot­bolls­för­bun­dets ord­fö­ran­de, Ke­ramud­din Ke­ram. Po­pal sä­ger att för­bun­dets ord­fö­ran­de tra­kas­se- rat de kvinn­li­ga spe­lar­na in­ne i ett sov­rum på sitt kon­tor, som en­dast ska ha gått att öpp­na med Ke­rams fin­gerav­tryck från in­si­dan.

– Ord­fö­ran­den för det af­ghans­ka fot­bolls­för­bun­det och någ­ra av tränarna våld­tar och tra­kas­se­rar kvinn­li­ga spe­la­re, sä­ger Po­pal, som nu­me­ra bor i Dan­mark men fort­fa­ran­de en­ga­ge­rar sig i lands­la­get ge­nom att ar­ran­ge­ra trä­nings­lä­ger ut­om­lands, till The New York Ti­mes.

Hu­vud­trä­na­ren för la­get, ame­ri­kans­kan Kel­ly Lindsey, vi­sar sitt stöd för de kvin­nor som har gått ut med si­na an­kla­gel­ser:

”Vå­ra kvin­nor har ut­här­dat skräm­man­de psy­kis­ka, fy­sis­ka och sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er för att spe­la den sport de äls­kar för lan­det de äls­kar”, skri­ver hon på Twit­ter.

Det af­ghans­ka fot­bolls­för­bun­det ne­kar till an­kla­gel­ser­na och Ke­ramud­din Ke­ram har in­te ställt upp på nå­gon in­ter­vju.

Fi­fa har star­tat en egen ut­red­ning.

FO­tO: tt/PON­tUS LUN­DAHL

Den af­ghans­ka re­ge­ring­en och Fi­fa har till­satt två skil­da ut­red­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.