Ett pro­jekt med långa anor

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Det var den ti­di­ga­re kul­tur­mi­nis­tern Claes Andersson (VF) som 1998 fö­reslog att man skul­le byg­ga ett ci­ty­bib­li­o­tek på sam­ma plats där riks­da­gens till­bygg­nad står. Bib­li­o­te­ket skul­le ock­så fun­ge­ra som en mö­tes­plats för in­vå­nar­na.

● Helsing­fors stads­full­mäk­ti­ge fat­ta­de den 28 ja­nu­a­ri 2015 be­slu­tet om att cent­rum­bib­li­o­te­ket ska byg­gas.

● Ode ska be­ta­las i hu­vud­sak av Helsing­fors stad. Den stat­li­ga fi­nan­sie­rings­an­de­len upp­går till 30 mil­jo­ner eu­ro, ef­tersom Ode är ett av pro­jek­ten som star­ta­des för att fi­ra Fin­lands 100-års­ju­bi­le­um. To­tal­kost­na­den upp­går till 98 mil­jo­ner eu­ro.

● Ode har ri­tats av ar­ki­tekt­by­rån ALA.

● Man räk­nar med att runt 10000 per­so­ner kom­mer att be­sö­ka Ode var­je dag med 2,5 mil­jo­ner be­sö­ka­re år­li­gen.

● För­u­tom tra­di­tio­nel­la bib­li­o­tekstjäns­ter in­ne­hål­ler Ode till ex­em­pel ett kafé, en re­stau­rang, en bi­o­graf, konst­verk, stu­di­or och en stads­verk­stad.

● In­vig­nings­pro­gram­met finns på adres­sen www.oodi­helsin­ki.fi/sv/in­vig­ning­en/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.