Me­ra an­strängt än in­spi­re­rat ga­let

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRIS­TER UGGELDAHL kris­[email protected]­lum­bus.fi HBL

Fil­men är spräng­fylld av ful­sex, gas­besvär och kri­mi­nel­la ta­lang­aft­nar, men ut­an att det lyf­ter. KOMEDI

Be­ver­ly Luff Linn

Re­gi: Jim Ho­sking. Ma­nus: Da­vid Wi­ke & Jim Ho­sking. Fo­to: Na­nu Se­gal. I rol­ler­na: Aubrey Pla­za, Craig Ro­bin­son, Je­mai­ne Cle­ment, Emi­le Hirsch.

Årets i sär­klass märk­li­gas­te kär­leks­dra­ma är ett verk av Jim Ho­sking. Men så ta­lar vi ock­så om re­gis­sö­ren bakom The Gre­a­sy Strang­ler, en ut­stu­de­rat gri­sig B-film som läm­na­de ing­en kall.

I den me­ning­en är ny­he­ten Be­ver­ly Luff Linn (An Eve­ning with Be­vely Luff Linn) en för­vå­nans­värt stä­dad sak, låt se­dan va­ra att vi be­fin­ner oss på sol­års av­stånd från den ci­ne­ma­tis­ka mitt­få­ran.

Fil­men tar av­stamp i Bob’s, ett ske­tet lunch­hak där ti­den som stan­nat, upp­skatt­nings­vis på det il­la kläd­da sjut­ti­o­ta­let. Kom­mer­sen är där­ef­ter och när det står klart att per­so­na­len mås­te mins­kas fal­ler va­let på Lu­lu (Aubrey Pla­za), skif­te­s­che­fens egen hust­ru.

Men när in­te hel­ler det­ta ger re­sul­tat eko­no­miskt sett, går Emi­le Hirschs boss in för att rå­na sin egen svå­ger (Sam Dis­sa­nay­a­ke) – iförd en pe­ruk som in­te lu­rar en kot­te. Om möj­ligt än­nu märk­li­ga­re blir det när en främ­ling (Je­mai­ne Cle­ment) er­bju­der sig att åter­bör­da rångod­set och på kö­pet till­drar sig Lu­lus in­tres­se.

Med på ett hörn finns ock­så hen­nes gam­la pojk­vän, den mys­tis­ke Be­ver­ly Luff Linn (Craig Ro­bin­son), som be­fin­ner sig i stan för att gö­ra en krogshow – ac­kom­pan­je­rad av ma­na­gern och pojk­vän­nen Rod­ney Van Don­kenste­i­ger (Matt Ber­ry) som då in­te vill ve­ta av nå­gon kon­kur­rens.

Wa­ters mö­ter Lynch

Det om det, ing­en som helst hand­lings­be­skriv­ning kan gö­ra rät­ta åt Jim Ho­skings färs­ka opus, en ut­omor­dent­ligt ex­cent­risk sak som öser ur så­väl John Wa­ters som Da­vid Lynch, ut­an att för den skull lan­da i nå­got­de­ra läg­ret.

In­te ba­ra flir­tar Ho­sking med fu­la fril­lor och idel gräs­li­ga ko­sty­mer. Bju­der över gör ock­så skå­de­spe­lar­na med upp­back­ning av en när­mast sur­re­a­lis­tisk di­a­log. Viss­te ni till ex­em­pel att Co­lin, som Je­mai­ne Cle­ments roll­ka­rak­tär he­ter, egent­li­gen be­ty­der ”li­ten hund­valp”.

Fil­men är spräng­fylld av den där ty­pen av non­sens, av ful­sex, gas­besvär och kri­mi­nel­la ta­lang­aft­nar, men in­te att det lyf­ter. Det som i Gre­a­sy Strang­ler fram­stod som upp­fris­kan­de kna­sigt ten­de­rar nu att fal­la platt till mar­ken.

Än en gång får man en käns­la av att ko­me­din är den kne­pi­gas­te av be­rättartra­di­tio­ner – och att den tön­ti­ga B-ko­me­din är än­nu kne­pi­ga­re. Myc­ket som kan gå fel. Pre­miär den­na vec­ka är det ock­så för The Bil­li­o­nai­re Boys Club, ett kri­mi­nellt be­las­tat åt­ti­o­tals­dra­ma med An­sel Elgort, Ke­vin Spa­cey och Ta­ron Eger­ton. Samt för Mor­tal Engi­nes, det se­nas­te i ra­den av fan­ta­sy­spek­ta­kel, med ma­nus av Peter Jack­son. Den sist­nämn­da re­cen­se­ras in­om kort.

FO­TO: FILMIKAMARI

■Craig Ro­bin­son var en gång en char­mör av rang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.