Claes Ols­sons svar till Tryg­ve Sö­der­ling: ”Jag går in­te på oplöjd mark”

Hufvudstadsbladet - - Kultur - CLAES OLS­SON

Dis­kus­sio­nen går vi­da­re om be­hand­ling­en av de lit­te­rä­ra mo­der­nis­ter­na in­om fil­men.

Tack Tryg­ve för ditt in­for­ma­ti­va in­lägg (HBL 2.12)! När jag ta­lar om en vil­ja att gö­ra en film om Edith Sö­der­grans och El­mer Dik­to­ni­us mö­te i Ra­i­vo­la 1922 är jag helt med­ve­ten om att jag in­te går på oplöjd mark. Ok­to­ber­te­a­tern urupp­för­de Nils­sons pjäs Guds djär­vas­te äng­el 1988 och jag fak­tiskt såg den när Ok­to­ber­te­a­tern gäst­spe­la­de i Helsing­fors.

Jag blev in­tres­se­rad av vå­ra mo­der­nis­tis­ka för­fat­ta­re re­dan på slu­tet av 1960-ta­let när jag som gym­na­sist job­ba­de på Gordins an­tik­va­ri­at på Ny­lands­ga­tan och har se­dan dess fun­de­rat och pla­ne­rat oli­ka fil­mer ut­i­från mo­der­nis­ter­nas verk, bland an­nat Hen­ry Par­landsSön­der.

Jag tyck­te myc­ket om Tui­ja-Mai­ja Nis­ka­nens tv-dra­ma Lan­det som ic­ke är och det fick mig att pro­du­ce­ra hen­nes bio­film Su­u­ri il­lu­sio­ni (Sto­ra il­lu­sio­nen), som ba­se­rar sig på Mi­ka Wal­ta­ris roman från 1928.

De se­nas­te dry­ga 25 åren har det skri­vits många in­tres­san­ta ar­tik­lar, es­sä­er och böc­ker om Edith Sö­der­gran med oli­ka vink­ling­ar, bland an­nat Jan Häll­sVä­gen till lan­det som in­te är – En es­sä om Edith Sö­der­gran och Ru­dolf Ste­i­ner (2006) och Ag­ne­ta Ra­hi­ka­i­nensKam­pen on Edith – Bi­o­gra­fi och my­ten om Edith Sö­der­gran (2014). Des­sa har vid­gat min vi­sion om en möj­lig film. Ock­så Fred­rik Hertz­bergs bok Mitt språk är ej i or­den – Gun­nars Björ­lings liv och verk (2018) ger en myc­ket in­tres­sant bild av vå­ra lit­te­rä­ra mo­der­nis­ter.

På dry­ga 25 år har bild­be­rät­tan­de och bild­språ­ket änd­rats myc­ket. Och en bio­film, som jag tän­ker på, är all­tid vi­su­ellt star­ka­re än ett tv­dra­ma. Det har ock­så vux­it upp en ny yng­re publik, som in­te är så be­kant med Edith Sö­der­gran el­ler El­mer Dik­to­ni­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.