Mixa ju­lens mat med lå­nat, nytt och gam­malt

Hufvudstadsbladet - - Mat & Dryck - TEXT: NI­NA WECKSTRöM ni­nae­hweck­[email protected] FO­TO: LEIF WECKSTRöM

Tre köks­mäs­ta­re från tre re­de­ri­er du­kar upp jul­bord som lå­nar friskt och blan­dar fritt. Må­let är att al­la ska hit­ta myc­ket att gil­la. Ge­men­samt för de tre köks­mäs­tar­na är för­öv­rigt en in­ner­lig mot­vil­ja för lut­fisk.

Nu är bäs­ta sä­song­en för far­ty­gen som krys­sar tvärs över Fins­ka vi­ken, ge­nom den vack­ra åbo­länds­ka skär­går­den el­ler över öp­pet vat­ten på nor­ra Ös­ter­sjön. Folk åker för någ­ra tim­mars shop­ping om­bord el­ler i land, and­ra för att kopp­la av un­der ett par dygn.

Många vill lyxa till det ge­nom att äta gott. Om­bord finns allt från kafé­er till à la car­te-re­stau­rang­er men den mest po­pu­lä­ra va­ri­an­ten är att väl­ja det gå­en­de bor­det el­ler buffén. Or­sa­ken är kanske att man kan få mest va­lu­ta för peng­ar­na ge­nom att nju­ta av ma­ten i egen takt, väl­ja och vra­ka bland rät­ter som loc­kar mest och dess­utom äta så myc­ket man or­kar. Ef­tersom buffén är at­trak­tiv är mäng­den av mat­gäs­ter stor och det le­der till att ock­så frä­scha upp­lägg­ning­ar och snyggt de­ko­re­ra­de rät­ter ef­ter en stund in­te läng­re är så ap­ti­tre­tan­de.

Vi åk­te på någ­ra rut­ter ut­tryck­li­gen för att sma­ka på jul­bord om­bord, och är bå­de för­vän­tans­ful­la och hung­ri­ga när vi sti­ger om­bord på m/s Gabri­el­la på rut­ten mel­lan Helsing­fors och Stock­holm. Det är en av de sista da­gar­na i no­vem­ber och den vars­la­de stor­men är i det ske­det in­te myc­ket mer än en styv ku­ling och det gå­en­de bor­det står fort­fa­ran­de sta­digt. Un­der nat­ten blå­ser se­dan jämnt obe­hag­li­ga tju­go me­ter i se­kun­den, den sig­ni­fi­kan­ta våg­höj­den är 6,5 me­ter med top­par som når 11,5 me­ter. Det är in­te lä­ge att stå ute på däck och spa­na över skär­går­den.

Svens­ka kock­lands­la­get

– Vi har valt att du­ka fram ett klas­siskt jul­bord med läc­ker­he­ter från bå­de Fin­land och Sverige. För mig är den tra­di­tio­nel­la jul­ma­ten he­lig. Följakt­li­gen du­kar vi in­te upp va­re sig in­flu­en­ser från Ja­pan el­ler stänk från In­di­en, sä­ger köks­mäs­ta­ren Ka­ri Jaakko­la och lyf­ter fram en nio ki­los skin­ka som är till­redd en­ligt kons­tens al­la reg­ler med gril­je­ring ovan­på.

På lång­bor­den lig­ger en för­svar­lig mängd av oli­ka ver­sio­ner på in­lagd sill och ström­ming, kall lax i oli­ka for­mer och bland varm­rät­ter­na finns rot­mos, mo­rotslå­da och skin­ka som fin­län­dar­na vill ha och så allt från kött­bul­lar och rev­bens­spjäll till knack­kor­var och Jans­sons fres­tel­se för att till­freds­stäl­la den svens­ka julsma­ken.

– Vårt jul­bord är fram­ta­get i sam­ar­be­te med Sve­ri­ges kock­lands­lag som i år vun­nit guld i världs­mäs­ter­ska­pet i Ku­a­la Lum­pur och världs­cu­pen

■ i Lux­em­burg, sä­ger Jaakko­la och av­slö­jar att fa­vo­ri­ten bland jul­ma­ten är po­ta­tislå­dan som hyl­lar hans ös­ter­bott­nis­ka röt­ter.

– Där­e­mot av­skyr jag lut­fisk. Som yng­re tving­a­des jag han­te­ra den tor­ra fis­ken som dels luk­ta­de, dels or­sa­ka­de sår på hän­der­na. Jag har ba­ra ne­ga­ti­va as­so­ci­a­tio­ner till lut­fisk.

Est­nisk blod­korv

Om­bord på m/s Bal­tic Qu­een lyf­ter köks­mäs­ta­ren Rai­ner Ku­rik­jan fram en mix av svensk och est­nisk jul­mat med in­slag av finsk. Bal­tic Qu­een går på rut­ten mel­lan Stock­holm och Tal­linn och ma­jo­ri­te­ten av pas­sa­ge­rar­na är följakt­li­gen svens­kar el­ler es­ter.

– Vårt jul­bord är främst en bland­ning av est­nis­ka och svens­ka de­li­ka­tes­ser men vi har ock­så rum för fin­länds­ka julsma­ker som röd­bets­sal­la­den ro­soll, som för­res­ten även in­går på det est­nis­ka jul­bor­det. Vi har svampsal­lad och kalv­syl­ta en­ligt est­nisk jultra­di­tion, To­ast Ska­gen som svens­kar­na gillar och så min ab­so­lu­ta fa­vo­rit, den svar­ta blod­kor­ven som ock­så fin­län­da­re äter med väl­be­hag, sä­ger Ku­rik­jan och säl­lar sig till kol­le­gan på Gabri­el­la i åsik­ten om att lut­fisk in­te är gott.

– Lut­fisk är det värs­ta jag vet främst på grund av dess kon­si­stens, an­ser även köks­mäs­ta­ren på m/s Fin­landia, Tu­o­mas Sil­lan­pää på lin­jen mel­lan Tal­linn och Helsing­fors.

Sil­lan­pää ra­tar dock in­te lut­fis­ken från fest­bor­det om­bord, och den vi­ta fis­ken, vit­så­sen och är­tor­na står och ry­ker in­till skin­kan och lå­dor­na. An­rätt­ning­en är kanske än­då in­te till­redd med sam­ma kär­lek och om­sorg som de smar­ri­ga ros­ta­de röd­be­tor­na med pep­par­kaks­gar­ni­tyr el­ler de smör­stek­ta mo­röt­ter­na top­pa­de med ho­nungs­ros­ta­de has­sel­nöt­ter.

Tu­o­mas Sil­lan­pää har ock­så en sä­re­gen fa­vo­rit bland jul­ma­ten, en ma­tig sal­lad som han gör på est­niskt svart­bröd, brö­d­ost och salt­gur­ka.

– Jag skär in­gre­di­en­ser­na i la­gom små muns­bi­tar och öser över dels sky från salt­gur­kor­na, dels apel­sinsaft och så rör jag om i tra­di­tio­nell hov­mäs­tar­sås, allt­så söt se­naps­sås. Mums, me­nar han.

Al­la tre jul­kon­cept om­fat­tar ock­så rät­ter som är till­red­da för ve­ga­ner, och man er­sät­ter till ex­em­pel fis­ken med ägg­plan­ta som till­reds i sam­ma lag el­ler ma­ri­nad som sil­len el­ler ström­ming­en. För bar­nen finns eget jul­bord, och så dig­nar ef­ter­rätts­bor­den av ka­kor med smak av glögg el­ler pep­par­ka­ka, oli­ka sor­ter av mous­se och and­ra rör­or och mi­ni­ba­kel­ser.

Pri­ser­na på jul­buffér­na va­ri­e­rar nå­got men rör sig kring när­ma­re 40 eu­ro och i det in­går ock­så bul­kvi­net på kran.

Tu­o­mas Sil­lan­pää på m/s Fin­landia gillar sin ma­ti­ga jul­sal­lad på svart­bröd, brö­d­ost och salt­gur­ka samt se­naps­sås.

Ka­ri Jaakko­la på m/s Gabri­el­la me­nar att den tra­di­tio­nel­la jul­ma­ten är he­lig och du­kar fram skin­ka och lå­dor.

Rai­ner Ku­rik­jan på Bal­tic Qu­een är■ spe­ci­ellt för­tjust i blod­korv som han gär­na de­ko­re­rar med ling­on. Vi­su­ellt läc­kert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.