Li­ka bra trä­ning hem­ma som hos sjuk­gym­nast

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - TT

Den som fått nya höft- el­ler knä­le­der kan re­ha­bi­li­te­ras li­ka bra hem­ma som i en trä­nings­lo­kal till­sam­mans med en fy­si­o­te­ra­peut. Det vi­sar en ny dansk stu­die.

Fors­kar­na har mätt pa­ti­en­ter­nas smär­ta, livs­kva­li­tet och för­må­ga att re­sa sig från en stol, gå i trap­por, ta sig in och ur en bil och upp ur säng­en. Ing­er Me­chlen­burg, pro­fes­sor i or­to­pe­disk re­ha­bi­li­te­ring, sä­ger att det av­gö­ran­de är att pa­ti­en­ten trä­nar och gör si­na rö­rel­ser. Men Ti­na Lam­brecht, ord­fö­ran­de för Dans­ke fy­si­o­te­ra­peu­ter, tyc­ker att slut­sat­ser­na är för hårt drag­na.

– Man kan in­te dra al­la med ny höft el­ler nytt knä över en kam. Jag hop­pas verk­li­gen in­te att po­li­ti­ker­na nu väd­rar spar­möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.