Två­språ­kig sänd­ning även i år

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - ma­lin.slot­[email protected]­me­dia.fi MA­LIN SLOT­TE

■■Lik­som■i■fjol■har■Yle■även■i■år■ en■två­språ­kig■sänd­ning■från■själv­stän­dig­hets­ba­len■–■språ­ket■på■re­fe­ra­tet■kan■väl­jas■i■te­vens■språkin­ställ­ning­ar.■ Det■ här■ in­ne­bär■ att■Ma­til­da Gyl­len­bergs, Ted Ur­hos■och■Mag­nus Hertz­bergs re­fe­rat■kan■hö­ras■i■fler­ljud■på■svens­ka,■me­dan■in­ter­vju­er­na■med■gäs­ter­na■i■vim­let■görs■på■bå­de■fins­ka■ och■svens­ka.■Lik­som■i■fjol■kom­mer■det■på■Yle■Are­nas■ock­så■att■ fin­nas■en■svensk­språ­kig■stream■ med■in­ter­vju­er■som■in­te■ses■i■den■ or­di­na­rie■sänd­ning­en.■In­ter­vju­er­na■kom­mer■att■pa­ke­te­ras■som■ klipp■som■kan■ses■i■ef­ter­hand■på■ Svens­ka■Yles■webb­plats. Katja Jo­hans­son■in­ter­vju­ar■på■svens­ka■i■ tv-sänd­ning­en,■me­dan■Niklas Aldén■skö­ter■webb­strea­men.

Nytt■för■i■år■är■att■även■en■Yle■ Ex­trem­re­dak­tör,■Oli­ver Ki­vi,■kom­mer■att■be­fin­na■sig■på■plats■på■slot­tet,■och■ha■en■di­a­log■med■Jo­han­na Di­kert■som■skö­ter■Ex­t­rems■Instagram­kon­ton■un­der■kväl­len.

En­ligt■ pro­du­cen­ten■ Hanna Bernd­ts­son-He­ra■var■man■i■fjol■ bå­de■på■den■svens­ka■och■fins­ka■si­dan■li­te■oro­li­ga■för■hur■publi­ken■ skul­le■ta■emot■två­språ­kig­he­ten.

–■Re­spon­sen■var■än­då■över­väl­di­gan­de■po­si­tiv.■Folk■upp­fat­ta­de■ det■som■fräscht■och■att■det■speg­la­de■verk­lig­he­ten■i■många■två­språ­ki­ga■fa­mil­jer,■sä­ger■hon.

Fjol­å­rets■sänd­ning■fick■kri­tik■ för■sin■över­be­to­ning■på■in­ter­vju­er■med■id­rot­ta­re.■Dess­utom■lys­te■de■svens­ka■in­ter­vju­er­na■länge■ med■ sin■ från­va­ro■ i■ sänd­ning­en,■även■om■det■tog■sig■mot■slu­tet.■Det■här■ha­de■sin■för­kla­ring■i■ att■pro­duk­tio­nen■togs■på■säng■av■ att■häls­ningsce­re­mo­nin■av­kla­ra­des■snab­ba­re■än■vän­tat,■med■den■ på­följ­den■att■det■upp­stod■ett■tju­go■mi­nu­ter■opla­ne­rat■hål■i■sänd­ning­en.■Snabb­lös­ning­en■blev■att■ gö­ra■in­ter­vju­er■med■dem■man■rå­ka­de■få■tag■på■i■vim­let,■och■ef­tersom■id­rot­ta­re■var■ett■te­ma■bland■ gäs­ter­na■det■året■blev■det■många■ in­ter­vju­er■med■så­da­na.

–■Det■var■en■snabb­lös­ning■vi■ tving­a­des■ta■till■som■in­te■var■till■ svens­kans■för­del.■För­stås■blir■det■ ock­så■fler■fins­ka■än■svens­ka■in­ter­vju­er■i■en■så­dan■här■sänd­ning,■ även■om■vi■för­sö­ker■hit­ta■en■ba­lans.■Och■även■om■de■fles­ta■tit­ta­re■kan■an­tas■för­stå■fins­ka■gör■de■ svens­ka■ re­fe­ren­ter­na■ ock­så■ ett■ sam­man­drag■ ef­ter■ var­je■ finsk­språ­kig■in­ter­vju,■sä­ger■Bernd­ts­son-He­ra.

De­bu­tan­ten■i■årets■re­fe­rentt­rio■ Mag­nus■Hertz­berg■har■i■ett■par■ vec­kors■tid■va­rit■le­dig■från■sitt■or­di­na­rie■jobb■på■Tv-nytt■för■att■för­be­re­da■sig■för■upp­dra­get.■Han■har■ ti­di­ga­re■er­fa­ren­het■av■att■re­fe­re­ra■ riks­da­gens■öpp­ning■och■spor­te­ve­ne­mang■och■kän­ner■sig■in­te■sär­skilt■ner­vös■in­för■upp­dra­get.

–■ Jag■ tar■ det■ som■ en■ ut­ma­ning■som■det■är■sko­jigt■att■pro­va■ på.■Själ­va■till­ställ­ning­en■ska■bli■ spän­nan­de■att■upp­le­va.■Vi■sit­ter■ i■ett■bås■på■slot­tet■så■vi■ser■in­te■så■ myc­ket■av■den■egent­li­gen.

På■hans■bord■kom­mer■att■fal­la■ att■kän­na■igen■po­li­ti­ker,■nä­rings­livs­di­rek­tö­rer■och■id­rot­ta­re.

–■Det■är■mil­jö­te­ma■i■år■och■jag■ har■läst■på■en■del■om■in­no­va­tio­ner■ in­om■kli­mat­po­li­ti­ken.■Se­dan■har■ jag■gått■ige­nom■riks­dags­le­da­mö­ter­na■och■för­sökt■lä­ra■mig■vad■de­ras■part­ner■he­ter,■och■vil­ket■par­ti■de■re­pre­sen­te­rar.■Det■åter­står■ att■se■hur■myc­ket■man■hin­ner■sä­ga■–■det■är■3,5■se­kun­der■per■handskak­ning.■Att■hin­na■kän­na■igen■ al­la■gäs­ter■är■mer■el­ler■mind­re■ omöj­ligt. Vil­ken är din re­la­tion till slotts­ba­len?

–■Jag■har■sut­tit■hem­ma■och■re­fe­re­rat■den■på■skoj■när■jag■druc­kit■glögg■och■täv­lat■med■re­fe­ren­ter­na■om■att■kän­na■igen■folk.

Vad hän­der ef­ter sänd­ning­en?

–■Det■är■nå­gon■sorts■ef­ter­fest■på■ Kämp■dit■vi■väl■går,■jag■följer■med■ mi­na■gar­va­de■kol­le­gor.■Men■fö­re■ det■ska■vi■väl■hin­na■va­ra■en■stund■ på■slot­tet,■det■finns■för­hopp­nings­vis■li­te■käk■och■bål■kvar.

Hur har det va­rit att hit­ta frack?

–■Det■sköt­te■Yle■om.■Det■var■ inga■stör­re■pro­blem,■även■om■jag■ fick■pro­va■den■någ­ra■gång­er■in­nan■de■fick■den■att■pas­sa. Yle TV1 18.55

FO­TO: IL­MARI FA­BRI­TI­US

Katja Jo­hans­son, Ted Ur­ho, Mag­nus Hertz­berg, Ma­til­da Gyl­len­berg och Niklas Aldén är på plats på slot­tet på själv­stän­dig­hets­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.