Di­rekt­sänd för­fest

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Di­rekt­sänd■för­fest■in­vid■pre­si­den­tens■slott.■Pro­gram­le­dar­na■San­na Sa­vik­kos■och■Tom­my Fränt­tis■gäs­ter■är■skå­de­spe­la­ren■Laura Birn,■fri­id­rot­ta­ren■ Ron­ja Oja,■för­fat­tar­na■Sal­la Si­muk­ka■och■Si­sko Sa­von­lah­ti,■ trä­na­ren■Mark­ku Ka­ner­va■och■ ar­ki­tek­ter­na■As­mo Jaak­si och■ Ju­ho Grön­holm.■Det■blir■även■ rap­por­ter■från■and­ra■plat­ser■i■ lan­det.■Kloc­kan■18.50■blir■det■ in­ter­vju■med■re­pu­bli­kens■pre­si­dent■och■fru■Hau­kio.■Mu­sik­gäst■Yo­na,■gäs­ter■Eri­ka Si­ro­la,■ sty­lis­ten■ So­fia Ok­sa­nen■ och■ mo­de­de­sig­nern■ Ant­ti Lai­ti­nen.■HBL Yle TV1 15.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.