Mil­jö årets te­ma

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

■■Själv­stän­dig­hets­da­gens■höjd­punkt■är■re­pu­bli­kens■pre­si­dent■ Sau­li Ni­i­ni­stös■ och■ fru■ Jen­ni Hau­ki­os■fest­mot­tag­ning■på■Pre­si­dent­slot­tet.

På■ fins­ka■ får■ de■ fins­ka■ ny­he­ter­nas■ an­ka­re■ Jussi-Pek­ka Ran­ta­nen■en■ny■re­fe­rat­part­ner■i■ jour­na­lis­ten El­la Kan­ni­nen.■Med■ i■bå­set■för■att■kom­men­te­ra■själv­stän­dig­hets­fes­ten■och■fest­stäm­ning­en■sit­ter■ock­så■spe­ci­al­re­por­tern■Ari Ha­ka­huh­ta och■mo­de­ex­per­ten■Sa­mi Syk­kö.

In­ter­vju­ar■ gäs­ter­na■ på■ fins­ka■gör■Mor­gon-tv:s■Ant­ti Sahl­ström och■den■po­li­tis­ka■jour­na­lis­ten■Tu­likuk­ka de Fresnes.

Fest­mot­tag­ning­ens■te­ma,■vår■ ge­men­sam­ma■mil­jö,■åter­speglas■ i■gäst­lis­tan,■mu­si­ken,■ser­ve­ring­en■och■de­ko­re­ring­en.■

I■år■har■om­kring■1■700■per­so­ner■från■oli­ka■bran­scher■fått■en■ in­bju­dan.■He­ders­gäs­ter■är■krigs­ve­te­ra­ner■och■lot­tor.■De■häl­sar■ först■på■pre­si­den­ten■till■to­ner­na■ av Je­an Si­be­li­us Jägar­marsch■ kloc­kan■19. Yle TV1 18.55

HBL

FO­TO: IL­MARI FA­BRI­TI­US

Jussi-Pek­ka Ran­ta­nen, El­la Kan­ni­nen och Sa­mi Syk­kö re­fe­re­rar på fins­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.