Är fins­kan ho­tad?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

På många fin­länds­ka ar­bets­plat­ser är ar­bets­språ­ket eng­els­ka. In­om många ve­ten­skap­li­ga di­sci­pli­ner skrivs av­hand­ling­ar­na på eng­els­ka. På tv vi­sas re­klam där fins­ka pro­duk­ter sa­lu­förs till fin­län­da­re på eng­els­ka.

Är det fins­ka språ­ket i fa­ra? Förtvi­nar språ­ket så små­ning­om till ett språk som in­te kan an­vän­das in­om ve­ten­ska­pen el­ler af­färs­li­vet? El­ler blir myn­dig­hets­språ­ket så by­rå­kra­tiskt att ing­en läng­re för­står det?

Do­cen­ten Ve­sa He­ik­ki­nen och finsk­fors­ka­ren La­ri Ko­ti­lai­nen ta­lar om fins­ka språ­ket. HBL Yle Pu­he tors­dag 14.02, re­pris 23.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.