Var­för in­te le­ka Gud?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - HBL

Hur bra skul­le det in­te va­ra att gö­ra män­ni­skan bätt­re el­ler be­stäl­la de­sign­ba­by­er med öns­ka­de, ly­san­de egen­ska­per? El­ler lå­ter gen­ma­ni­pu­la­tion far­ligt, ona­tur­ligt och oe­tiskt? Män­ni­skans em­bryo har nu för förs­ta gång­en ma­ni­pu­le­rats med gensax så att en i prin­cip bätt­re män­ni­ska ska­pats, ly­der årets ve­ten­skapsny­het från Ki­na. Om Cris­pr-cas9-me­to­den har sagts ti­di­ga­re att den gör ma­ni­pu­la­tion av arvs­mas­san och män­ni­skan till en bil­lig barn­lek. Men är det etiskt kor­rekt? Får man skräd­dar­sy späd­barn och för­äd­la män­ni­skan? Vad är mest dis­ku­ta­belt med gen­ma­ni­pu­la­tion? Vill du för­bätt­ra dig själv? In­ter­vju med bio­e­tik­fors­ka­ren He­ik­ki Sax­én från Tam­mer­fors och Lapp­lands uni­ver­si­tet. Yle Pu­he fre­dag 11.02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.