Po­li­sen stop­pa­de ny­na­zis­ter med hak­kors­flag­gor

Det var en spänd och hätsk at­mo­sfär som präg­la­de den ny­na­zis­tis­ka Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sens de­mon­stra­tion i Kaj­sa­ni­e­mi på själv­stän­dig­hets­da­gen.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - HBL–SPT/MIKAEL SJÖVALL

Det är mest unga svart­kläd­da män som mö­ter upp men ock­så någ­ra barn och ung­do­mar skym­tar till i det ny­na­zis­tis­ka de­mon­stra­tions­tå­get. Utö­ver NMR finns ock­så de ult­ra­na­tio­na­lis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner­na Aamutäh­ti och Sol­di­ers of Odin på plats.

Kom­mun­po­li­ti­kern Tho­mas Wall­gren (SDP) kon­fron­te­rar de­mon­stran­ter­na och frå­gar var­för de de­mon­stre­rar.

– Var­för muc­kar du gräl, ro­par en av de­mon­stran­ter­na.

– Jag för­sö­ker ba­ra för­stå vad ni vill upp­nå, sva­rar Wall­gren och sö­ker sig vi­da­re.

Ny­na­zis­ter­nas re­la­tion till mass­me­di­er­na är klu­ven. Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen vill klätt­ra över ny­hets­trös­keln, men för­ak­tar jour­na­lis­ter.

– Vi ta­lar in­te till me­dia. De styrs av ju­dar, sä­ger en riks­svensk NMR­de­mon­strant.

De till­res­ta riks­svens­ka de­mon­stran­ter­na hör helt tyd­ligt till de­mon­stra­tio­nens bak­grunds­kraf­ter. De ger råd till si­na fins­ka me­nings­frän­der och in­tar cen­tra­la po­si­tio­ner i de­mon­stra­tions­tå­get.

– Grup­pe­ra er i tre led och veck­la ut flag­gor­na, ro­par en av de fins­ka för­grunds­ge­stal­ter­na.

Till al­las sto­ra för­vå­ning har Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sens flag­gor fått säll­skap av na­zist­flag­gor.

– Ju­ha Si­pi­lä och po­li­sen är fos­ter­lands­för­rä­da­re, skan­de­rar de­mon­stran­ter­na.

Strax ef­ter Långa bron vid Hag­näs het­tar det till. Po­li­ser i kra­val­l­ut­rust­ning upp­ma­nar de­mon­stran­ter­na att av­lägs­na na­zist­flag­gor­na. De väg­rar ge dem fri­vil­ligt, var­ef­ter ett tu­mult ut­bry­ter och fy­ra per­so­ner grips.

– Vi ha­de in­te räk­nat med att de­mon­stran­ter­na skul­le an­vän­da sig av na­zis­tis­ka flag­gor. Där­för lät be­slu­tet att av­lägs­na dem vän­ta på sig, sä­ger kom­mis­sa­rie Pa­trik Karls­son.

En­ligt po­li­sens upp­gif­ter var det upp till 300 ny­na­zis­tis­ka de­mon­stran­ter som del­tog i de­mon­stra­tio­nen. I Berg­häll gick många man ur hu­se för att pro­te­ste­ra mot ny­na­zis­ter­nas fram­fart.

– Inga na­zis­ter till Berg­häll, ro­par en mot­de­mon­strant.

– De är här re­dan, sva­rar en NMR­de­mon­strant.

Vål­det häng­er i luf­ten i fle­ra om­gång­ar då ny­na­zis­ter och mot­de­mon­stran­ter ro­par oför­skämd­he­ter till varand­ra. Po­li­sen lyc­kas avvär­ja hand­ge­mäng ge­nom att kö­ra mel­lan de två läg­ren med skåp­bi­lar el­ler så in­gri­per po­lis­ryt­ta­re. Hur många po­li­ser som över­va­ka­de ord­ning­en för­blir oklart, men Pa­trik Karls­son be­kräf­tar att po­li­ser har till­kal­lats från oli­ka de­lar av lan­det för att tryg­ga sä­ker­he­ten.

– Det är vid­rigt att na­zis­ter­na mar­sche­rar i Berg­häll. Vår stads­del är känd för sin to­le­rans, sä­ger mot­de­mon­stran­ter­na Han­na Tu­o­mi­nen och Ivo Cor­da med en mun.

Fi­nans­mi­nis­tern och Sam­lings­par­ti­ets ord­fö­ran­de Pet­te­ri Or­po kom­men­te­ra­de ef­ter­mid­da­gens hän­del­ser på Twit­ter:

– Rätt be­slut av po­li­sen att be­slag­ta na­zist­flag­gor­na. Ve­te­ra­ner­na kri­ga­de in­te för att na­zist­flag­gor­na ska få va­ja. Själv­stän­dig­hets­kam­pen för­des för att fin­län­da­re ska få le­va i fred i ett tryggt land där män­ni­sko­vär­det är okränk­bart. Na­zis­men re­pre­sen­te­rar ing­et av des­sa vär­de­ring­ar.

FO­TO: LEH­TIKU­VA / MARTTI KAINULAINEN

Po­li­sen be­slag­tog de­mon­stran­ter­nas na­zist­flag­gor i sam­band med ny­na­zis­ter­nas marsch i Helsing­fors på själv­stän­dig­hets­da­gen.

■ Po­li­sen grep fy­ra per­so­ner un­der ny­na­zis­ter­nas marsch. FO­TO: LEH­TIKU­VA /MARTTI KAINULAINEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.