Äld­re än Fin­land.

Trots en ti­dig väck­ning är den 98-åri­ga krigs­ve­te­ra­nen Karl-Ar­ne Björk från Ja­kob­stad glad att få del­ta på slotts­ba­len.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - JO­HAN­NA HäGGBLOM 029 080 1351, jo­han­na.hagg­[email protected]­me­dia.fi

106-åri­ga lot­tan Sal­me Hal­tia häl­sa­des väl­kom­men till Presidentens slott av fru Jen­ni Hau­kio då Fin­land fi­ra­de 101 år av själv­stän­dig­het. Årets mil­jö­te­ma syn­tes ock­så i balkre­a­tio­ner­na som var mer kre­a­ti­va än nå­gon­sin. Grönt var, in­te helt otip­pat en om­hul­dad färg och fö­re­kom i ny­an­ser från skirt grönt till moss­grönt. Fle­ra av da­mer­na bar klän­ning­ar med blom­möns­ter el­ler na­tur­mo­tiv.

Till to­ner­na av Je­an Si­be­li­us Jägar­mar­schen fick krigs­ve­te­ra­nen Kar­lAr­ne Björk ska­ka hand med pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö och fru Jen­ni Hau­kio på slotts­ba­len.

– Det känns ro­ligt att var här, sä­ger den pig­ga och rör­da 98-åring­en.

Ja­kob­stads­bon ryck­te in som 19-åring och tjänst­gjor­de vid fron­ten i Vi­borg i fem års tid. Där job­ba­de han vid verk­sta­den till­sam­mans med ett fyr­ti­o­tal man­nar.

– Vi re­pa­re­ra­de allt från fält­kök till skjut­va­pen. Då lar­met gick flyd­de vi ut i sko­gen, minns Björk.

Till Helsing­fors har han an­länt med tåg.

– Det blev ti­dig väck­ning, 6.30, sä­ger Björk.

Men ef­ter en stunds vi­la på da­gen ser han fram emot att dric­ka kaf­fe med pre­si­den­ten och ta sig ”en sväng­om på dans­gol­vet”. – Jag har dan­sat se­dan li­ten. – Bätt­re danska­val­jer får man le­ta ef­ter, kon­sta­te­rar barn­bar­net Jo­han­na Björk som följt med som led­sa­ga­re till slot­tet.

Björk re­pre­sen­te­rar Ku­stös­ter­bot­tens di­strikt i Krigsin­va­li­der­nas Bröd­ra­för­bund.

Vad be­ty­der själv­stän­dig­he­ten för er?

– Allt, det är för stort att för att be­skri­va. Jag hop­pas vi får fort­sät­ta le­va i ett fritt land.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

FO­TO: LEH­TIKU­VA/VESA MOILANEN

Förs­ta ba­len un­der and­ra om­gång­en – i vint­ras åter­val­des Sau­li Ni­i­ni­stö till pre­si­dent, i feb­ru­a­ri föd­des hans och Jen­ni Hau­ki­os son Aa­ro och på själv­stän­dig­hets­da­gen var pa­ret vär­dar på slotts­ba­len.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

– Bätt­re danska­val­jer får man le­ta ef­ter, kon­sta­te­rar barn­bar­net Jo­han­na Björk som följt med Karl-Ar­ne Björk till slot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.