Guld och grö­na sko­gar val­sa­de runt på slot­tet

Fan­ta­sin nåd­de nya höj­der vad gäl­ler dam­mo­det på årets slotts­bal. Kre­a­tio­ner av tid­ning­ar, slip­sar och me­dal­jer hör­de till de me­ra spe­ci­el­la klän­ning­ar­na.

Hufvudstadsbladet - - Självständighetsdagen - Ba­lens drott­ning då? ANNIKA HäLLSTEN 029 080 1331, annika.hall­[email protected]­me­dia.fi

Säg eko­lo­giskt och kre­a­ti­vi­te­ten tar fart. Årets själv­stän­dig­hets­bal ut­gick från ett mil­jötänk vil­ket syn­tes ock­så i de kre­a­tio­ner da­mer­na bar.

I mäng­den av färg­gran­na och mönst­ra­de ska­pel­ser hör­de Jen­ni Hau­ki­os ele­gan­ta vi­ta klän­ning av ion­cell (björk­fi­ber) till de mind­re upp­se­en­de­väc­kan­de. Klän­ning­en är ett verk av Em­ma Saar­nio och Hel­mi Li­i­ka­nen och har kom­mit till på ini­ti­a­tiv av de­ras lä­ra­re vid Aal­tou­ni­ver­si­te­tet.

Grönt var, in­te helt ovän­tat, mo­de­fär­gen det­ta år. Vi fick se ska­pel­ser i lind­bloms­grönt, sjö­gräs­grönt, gräs­grönt, moss­grönt, skogs­grönt, li­me­grönt och tur­kost, bland an­nat.

Många av da­mer­na ha­de mönst­ra­de klän­ning­ar och då fö­re­trä­des­vis möns­ter med blom­mor el­ler and­ra na­tur­mo­tiv. Bland dem fanns mu­si­kern Ma­ria Ka­la­ni­e­mi och po­li­ti­kern Ma­ria Gu­ze­ni­na.

Som tra­di­tio­nen på­bju­der in­led­des ba­len med Si­be­li­us Jägar­mar­schen. Ve­te­ra­ner­na och lot­tor­na an­för­de den långa ra­den av gäs­ter. Bland dem fanns flyg­värnslot­tan Ani­ta Nord­gren, 93 år. Hon es­kor­te­ra­des av bror­so­nen Mag­nus Nord­gren.

Ef­ter ve­te­ra­ner­na följ­de pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stös två sö­ner Nu­ut­ti och Ma­ti­as Ni­i­ni­stö med fru­ar. Presidentens yngs­te son, Aa­ro, fi­rar sin ettårs­dag om knappt två må­na­der och låg för­mod­li­gen tryggt ner­stop­pad i egen säng på Tal­lud­den.

Ori­gi­na­li­te­ter

En av de rik­tigt ori­gi­nel­la klän­ning­ar­na satt på Nya Ålands chefre­dak­tör An­na Björkroos. Ovan­de­len var svart men kjo­len fö­re­ställ­de tid­nings­si­dor. Pa­raid­rot­ta­ren och me­dal­jö­ren Ron­ja Oja bar en klän­ning med me­dal­jer runt mid­jan och po­li­ti­kern Saa­ra So­fia Sirén ha­de en klän­ning gjord av 64 slip­sar.

Ski­då­ka­ren och OS-sil­ver­me­dal­jö­ren Kris­ta Pär­mäk­o­ski har in­lett vin­terns täv­lings­sä­song men hann på bal mel­lan täv­ling­ar­na. Pär­mäk­o­skis klän­ning var vit med svart möns­ter och krön­tes av en stor ro­sett. Kväl­lens störs­ta ro­sett var dock ill­ro­sa och bars av riks­dags­le­da­mo­ten Sil­via Mo­dig.

Skå­de­spe­la­ren Jasper Pääk­kö­nen var en av de mest haj­pa­de gäs­ter­na på årets bal. Pääk­kö­nen, som nu­me­ra bor i Hol­ly­wod, es­kor­te­ra­de stolt sin sam­bo Alex­an­dra Escat.

Rött är all­tid en sä­ker färg men var in­te li­ka po­pu­lär i år som un­der ti­di­ga­re år. Bland dem som var ele­gan­ta i rö­da fo­dral fanns Su­san­na Gin­man, chef för opi­ni­ons­av­del­ning­en på Hufvud­stads­bla­det, samt för­fat­ta­ren Sir­pa Kä­h­kö­nen i sam­mets­klän­ning.

Den ena av kväl­lens två ran­di­ga klän­ning­ar satt på riks­dags­le­da­mo­ten Rit­va Elo­maa me­dan Jaa­na Pel­ko­nen bar en av kväl­lens få gu­la klän­ning­ar. Sång­ers­kan An­na Pu­us ori­gi­nel­la klän­ning var två­de­lad – på väns­ter bröst satt en rust­ning av stål.

Bland fin­lands­svens­ka kul­tur­per­so­ner på plats fanns för­fat­ta­ren Philip Teir, ti­di­ga­re kul­tur­chef på Hbl och nu­me­ra tid­ning­ens ko­lum­nist och grun­da­re av lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len Helsin­ki Lit. Vid sin si­da

ha­de Teir sam­bon, för­lags­re­dak­tö­ren Ni­na Kar­ja­lai­nen i mid­natts­blå, klas­siskt sku­ren klän­ning, vin­ta­gesmyc­ken och vin­ta­ge­väs­ka.

Il­lust­ra­tö­ren Lin­da Bon­de­stam kom med ma­ken Mats Hol­mqvist och bar en klän­ning där ovan­de­len var ett pal­jett­fär­gat blom­mo­tiv.

Sop­hia Jans­son, som är Tove Jans­sons brors­dot­ter och sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Moo­min Cha­rac­ters kom i svart klän­ning och till­sam­mans med ma­ken Ro­leff Kråk­ström, vd för Moo­min Cha­rac­ters.

Ser­pen­ti­ner av ti­tan

Länge var smyc­ken en åsi­do­satt ac­ces­so­ar i bal­sam­man­hang. Ett pärl­hals­band an­sågs du­ga. Men un­der de se­nas­te åren har allt fler vå­gat sat­sa på syn­li­ga smyc­ken.

Mai­ni Kihl­man, gift med Hen­rik Kihl­man som är vd för Fin­lands Guldsmeds­för­bund, bar en ser­pen­tin­lik­nan­de upp­sätt­ning be­stå­en­de hals­band, ör­häng­en och brosch i ti­tan, de­sig­nad av He­li Kau­ha­nen.

EU-par­la­men­ta­ri­kern Mer­ja Kyl­lö­nen bar ett hals­band gjort av 25 me­ter sil­ver­tråd i de­sign av Ou­ti Var­pu Lehto­nen och med till­hö­ran­de ör­häng­en och arm­band. Konst­nä­ren Kim Si­mons­son och hans hust­ru Eli­se bar smyc­ken de­sig­na­de för Ka­le­va­la ko­ru av Kirsti Dou­kas och med ti­teln Syl­ke­vä tyttö (Den spot­tan­de flic­kan).

Le­jon och snea­kers

Ori­gi­nellt kläd­da män vim­la­de gi­vet­vis ock­så på slotts­ba­len i år. En av dem var An­to­nio Teca, ord­fö­ran­de för Va­sa ung­doms­full­mäk­ti­ge. Teca kom med ka­luf­sen i en knut på hjäs­san och en le­jon­de­ko­ra­tion på ryg­gen.

Dragar­tis­ten Jark­ko Val­tee bar pal­jett­ka­vaj och vi­ta snea­kers me­dan Lu­mi Ac­ces­so­ri­es kre­a­ti­ve chef Bru­no Beaugrand kom i en svart ko­stym med stor fluf­fig sjal.

Tre fin­länds­ka mo­de­de­sig­ners – Katri Nis­ka­nen, Te­e­mu Mu­u­ri­mä­ki och Juk­ka Rin­ta­la – ha­de haft ex­tra in­ten­si­va vec­kor in­för årets bal.

I den hår­da kon­kur­ren­sen har Hbl:s en­väl­di­ga ju­ry gall­rat fram tre kan­di­da­ter – Alex­an­dra Escat i ett guld­fär­gat fo­dral, Ar­ja Kaa­si­nen i gam­mal­ro­sa klän­ning med svar­ta pal­jet­ter med na­tur­mo­tiv och mat­chan­de fjä­de­rör­häng­en samt Ma­ria Gu­ze­ni­na i sin böl­jan­de blom­mi­ga klän­ning.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

En klän­ning som an­står en jour­na­list. Nya Ålands chefre­dak­tör An­na Björkroos bar en kre­a­tion med tid­nings­si­dor..

FO­TO: LEH­TIKU­VA/JUSSI NUKARI

En av ba­lens drott­ning­ar gör en­tré. Skå­de­spe­la­ren Jasper Pääk­kö­nen är Fin­lands gå­va till Hol­ly­wood och vi­sa­de stolt upp sam­bon Alex­an­dra Escat på slot­tet.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

■Jo­han Hjelt för­sök­te mo­der­ni­se­ra Han­dels­gil­let. Hust­run he­ter He­le­na Hjelt.

TALLQVIST FO­TO: NIKLAS

■Il­lust­ra­tö­ren Lin­da Bon­de­stam bar en klän­ning med pa­stell­fär­ga­de blom­mor.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

■En rust­ning på brös­tet – An­na Pu­us klän­ning hör­de till me­ra ori­gi­nel­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.