Fin­land fi­ra­des tra­di­tions­en­ligt

Flagg­hiss­ning, pa­rad, guds­tjänst och sopput­del­ning. Så fi­rar Fin­land.

Hufvudstadsbladet - - Självständighetsdagen - HBL-SPT

Själv­stän­dig­hets­da­gen bör­ja­de med krans­ned­lägg­ning vid Ob­ser­va­to­rie­bac­ken i Helsing­fors och krans­ned­lägg­ning vid Man­ner­heimsta­tyn på tor­get i S:t Michel. I S:t Michel hölls pa­ra­den För­svars­mak­ten – 100 år av be­red­skap.

Trup­per från al­la för­svars­gre­nar, För­svars­hög­sko­lan, Gräns­be­vak­nings­vä­sen­det, samt ve­te­ran- och för­svars­or­ga­ni­sa­tio­ner­na del­tog i pa­ra­den. Den togs emot av kom­men­dö­ren för ar­mén ge­ne­rallöjt­nant Pe­tri Hulk­ko. Pa­rad­trup­per­na kom­men­de­ra­des av stabs­che­fen för ar­mén, ge­ne­ral­ma­jor Mark­ku Myl­ly­kang­as.

I Dom­kyr­kan i Helsing­fors hölls en tra­di­tio­nell eku­me­nisk guds­tjänst.

■ Fin­lands flag­ga his­sa­des en­ligt tra­di­tio­nen på Ob­ser­va­to­rie­bac­ken i Helsing­fors kloc­kan 9. FO­TO: LEH­TIKU­VA/MARK­KU

Fru Tel­ler­vo Ko­i­visto och pre­si­dent Tar­ja Ha­lo­nen i sam­språk vid guds­tjäns­ten■ i Dom­kyr­kan. FO­TO: LEH­TIKU­VA/MARK­KU ULAN­DER

■ He­ik­ki Hurs­tis väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion de­la­de ut sop­pa i Helsing­fors.FO­TO: LEH­TIKU­VA/AKU HäYRYNEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.