Ka­tai­nen vill att Eu­ro­pa gör sig re­do för näs­ta kris

EU-kom­mis­sio­nens vice ord­fö­ran­de Jyr­ki Ka­tai­nen be­to­nar vik­ten av ett tro­vär­digt WTO i för­hand­ling­ar­na med Ki­na.

Hufvudstadsbladet - - Självständighetsdagen - SPT/ERIK SAND­STRöM

Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nens vice ord­fö­ran­de med an­svar för jobb, till­växt, in­ve­ste­ring­ar och kon­kur­rens­kraft Jyr­ki Ka­tai­nen (Saml) vill att Eu­ro­pa för­be­re­der sig för näs­ta kris.

– Det är all­var­ligt om vi är överskuld­sat­ta vid näs­ta kris, län­der­na be­hö­ver en buf­fert. Men det är svårt att spa­ra i go­da ti­der och i stäl­let gör man ba­ra det som är ab­so­lut nöd­vän­digt, sä­ger Ka­tai­nen.

Han ser han­dels­po­li­tik och geo­po­li­tik som de störs­ta osä­ker­hets­mo­men­ten för eko­no­min, och sä­ger att den se­nas­te ti­dens ta­rif­fer re­dan har haft en ne­ga­tiv in­ver­kan på den glo­ba­la eko­no­min. Kom­mis­sio­nen för­sö­ker be­ak­ta osä­ker­he­ten i si­na pro­gno­ser, men det sä­ger sig självt att det är svårt.

– Jag föl­jer Twit­ter för att få en upp­fatt­ning om det eko­no­mis­ka lä­get. Osä­ker­he­ten är enorm och den är som gift för mark­na­den, män­ni­skor och till­växt.

När det gäl­ler in­ställ­ning­en till Ki­na hål­ler Ka­tai­nen än­då med USA:s pre­si­dent Do­nald Trump på fle­ra punk­ter. Må­let är att för­nya Världs­han­dels­or­ga­ni­sa­tio­nen WTO för att för­hind­ra bland an­nat Ki­nas dump­ning av va­ror på mark­na­den, och att ki­ne­ser­na läg­ger be­slag på im­ma­te­ri­ell egen­dom.

– EU:s öp­pen­het för in­ter­na­tio­nel­la in­ve­ste­ring­ar kan ock­så vän­das mot oss om vå­ra pa­tent el­ler vik­ti­gas­te pro­duk­tion köps upp. Det här har va­rit en svår frå­ga för mig per­son­li­gen. Jag vill in­te upp­ma­na nå­gon att skyd­da sin mark­nad, men man får in­te va­ra na­iv.

En­ligt Ka­tai­nen är det vik­tigt att kri­tisk in­fra­struk­tur lig­ger i de eg­na hän­der­na, till ex­em­pel da­ta­nät­verk och da­ta­sä­ker­het. EU har sla­git sig ihop med Ja­pan och USA för att hands­kas med Ki­nas eko­no­mis­ka po­li­tik, och Ka­tai­nen an­sva­rar för EU:s sam­tal om han­del med Ki­na.

– Bå­de vi och Ki­na tror på att upp­rätt­hål­la ett in­ter­na­tio­nellt sy­stem för han­del. Vårt ar­gu­ment är att vi mås­te ta itu med pro­ble­men, an­nars för­lo­rar WTO sin tro­vär­dig­het.

FO­TO: LEH­TIKU­VA/VESA MOILANEN

EU-kom­mis­sio­nens vice ord­fö­ran­de■ Jyr­ki Ka­tai­nen kom till Fin­land för att fi­ra själv­stän­dig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.