Be­vä­ring dog i olyc­ka med fyr­hju­ling

Hufvudstadsbladet - - Självständighetsdagen - SPT

Hu­vud­sta­ben med­de­lar att en be­vä­ring som tjänst­gjor­de vid Ka­ja­na­lands bri­gad om­kom i en for­don­so­lyc­ka un­der öv­ning­en Ar­tic Shi­eld ti­digt på tors­dags­mor­go­nen. Med­de­lan­det om olyc­kan kom kloc­kan 6.44.

Den fyr­hju­ling som be­vä­ring­en kör­de kant­ra­de i en hal slut­ning och be­vä­ring­en ham­na­de un­der for­do­net. Det fanns inga and­ra per­so­ner på fyr­hju­ling­en.

För­svars­mak­tens rädd­nings­en­het, förstahjäl­pen­het och lä­ka­re samt en ci­vil am­bu­lans kom till platsen. Krishjäl­pen in­led­des på olycks­plat­sen och be­vä­ring­ens an­hö­ri­ga kon­tak­ta­des.

Öv­ning­en Ar­ctic Shi­eld in­vol­ve­rar to­talt 4 800 per­so­ner, i hu­vud­sak från Ka­ja­na­lands bri­gad, Jägar­bri­ga­den och Björ­ne­borgs bri­gad. En­ligt tid­ning­en Ka­le­va på­ver­kar olyc­kan in­te öv­ning­en. Ro­va­jär­vi lig­ger mel­lan Ro­vani­e­mi och Ke­mijär­vi.

Be­vä­ring­en skul­le en­ligt Ka­le­vas upp­gif­ter ha hem­för­lo­vats till jul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.