Je­men

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: Land­gui­den med fle­ra

●●Je­men, på Ara­bis­ka halvöns spets bil­da­des när Nord- och Syd­je­men ena­des 1990. Lan­det har en upp­skat­tad be­folk­nings­mängd på drygt 23 mil­jo­ner in­vå­na­re.

●●Je­men är ett av de fat­ti­gas­te län­der­na i Mel­la­nöstern där de fles­ta in­vå­nar­na bor på lands­byg­den och för­sör­jer sig på jord­bruk el­ler bo­skaps­sköt­sel. Ol­ja och i viss mån na­tur­gas är vik­ti­ga in­komst­käl­lor. Bå­de pro­duk­tio­nen av ol­ja samt ol­je­pri­set har sjun­kit un­der se­na­re år, med sto­ra följ­der för eko­no­min.

●●Se­dan kon­flik­ten mel­lan de Iran­stöd­da Huthi­re­bel­ler­na och re­ge­rings­si­dan, som har stöd av en sau­disk­ledd al­li­ans, in­ten­si­fi­e­ra­des 2015 har si­tu­a­tio­nen för ci­vil­be­folk­ning­en för­vär­rats dras­tiskt. Mat och me­di­ci­ner sak­nas och FN har be­skri­vit lä­get i Je­men som värl­dens värs­ta hu­ma­ni­tä­ra ka­ta­strof.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.