Huthi­re­bel­len: Vi ser fram emot att ska­pa fred i Je­men

Ett förs­ta steg har ta­gits på Jo­han­nes­bergs slott i Sve­ri­ge, på en svår re­sa mot freds­sam­tal om Je­men. Fort­fa­ran­de kvar­står stor oe­nig­het – men par­ter­na tycks åt­minsto­ne vil­li­ga att för­hand­la. – Vi ser fram emot att ska­pa fred, sä­ger re­bell­re­pre­sen­tan­ten

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/TINA MAGNERGåRD BJERS, TT/MATTIAS MÄCHS

Det låg spänd för­vän­tan i luf­ten när re­ge­rings­si­dans de­le­ga­tion i går klev in i kon­fe­rens­sa­len på Jo­han­nes­bergs slott i Upp­land. Någ­ra mi­nu­ter se­na­re tå­ga­de re­bel­ler­nas re­pre­sen­tan­ter in och bän­ka­de sig mitt emot.

Ef­ter att ha sy­nat varand­ra un­der tyst­nad, in­för ett stort pressupp­båd, häl­sa­de någ­ra av de­le­ga­ter­na mot den and­ra si­dan med dis­kre­ta ges­ter.

– Nu är det upp till er, de je­me­ni­tis­ka par­ter­na. Ni har mak­ten över er fram­tid, sa­de Sve­ri­ges ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström.

”Är över­am­bi­tiös”

In i det sista var det oklart om de ens skul­le dy­ka upp. Se­nast, i Genè­ve i sep­tem­ber, fick re­ge­rings­si­dan vän­ta för­gä­ves på Huthi­re­bel­ler­na som drog sig ur i sista stund, då de an­såg att de­ras vill­kor in­te mötts. Al­la ti­di­ga­re för­hand­lingsi­ni­ti­a­tiv har bru­tit sam­man.

Så att par­ter­na över­hu­vud­ta­get möts, om­giv­na av fros­ti­ga svens­ka åk­rar, får ses som en del­se­ger för FN­sän­de­bu­det Martin Grif­fit­hs. Lä­get är kri­tiskt, men Je­men­kon­flik­ten kan få ett slut om vil­jan finns, be­to­na­de han.

– Jag vill in­te va­ra över­op­ti­mis­tisk, men jag tän­ker va­ra över­am­bi­tiös.

Med­la­ren lyf­te ock­så fram en över­ens­kom­mel­se om fång­ut­byte, som re­dan har nåtts, som ett steg i rätt rikt­ning.

Krav och hot

Sam­ti­digt står det klart att par­ter­na fort­fa­ran­de står myc­ket långt ifrån varand­ra. In­för mö­tet har re­ge­rings­si­dan krävt att Huthi­re­bel­ler­na drar sig till­ba­ka från hamn­sta­den al-Hu­daydah och läm­nar över om­rå­det till den ”le­gi­ti­ma re­ge­ring­en”. Re­bel­ler­na har å sin si­da ho­tat med att stänga flyg­plat­sen i Sa­naa även för FN-flyg, om man in­te kom­mer över­ens om att öpp­na den för be­folk­ning­en.

För­u­tom flyg­plat­sen kom­mer man un­der mö­tet även att dis­ku­te­ra den svå­ra eko­no­mis­ka si­tu­a­tio­nen för je­me­ni­ter­na samt hur vål­det kan trap­pas ned.

– Att hit­ta en po­li­tisk lös­ning blir in­te lätt. Det här är per­so­ner som in­te har pra­tat med varand­ra på 2,5 år. Men jag tror att vi kan kom­ma över­ens vid bor­det om att åt­minsto­ne pra­ta po­li­tik, att se till så att så­dant som fångut­väx­ling­en blir av. Och se­dan kom­ma över­ens om när man ska träf­fas på nytt, sa­de Grif­fit­hs.

Ak­tö­rer sak­nas

Se­dan en sau­disk­ledd mi­li­tä­ral­li­ans gav sig in i kon­flik­ten 2015 har den allt mer ta­git for­men av ett krig ge­nom om­bud. Men var­ken ak­tö­rer­na som stöd­jer re­ge­rings­si­dan med fly­gan­fall, el­ler Iran som an­ses bac­ka re­bel­ler­na, finns med un­der sam­ta­len. Grif­fit­hs vill dock in­te se de­ras från­va­ro som ett stör­re pro­blem.

– Je­me­ni­ter­na be­stäm­mer själ­va över sin fram­tid, sa­de han.

Ab­dul­ma­lik al-Haj­ry, re­pre­sen­tant för re­bel­ler­na i Sa­naa, som själ­va be­skri­ver sig som Je­mens le­gi­ti- ma re­ge­ring, hop­pas att för­hand­ling­ar­na kan byg­ga för­tro­en­de mel­lan bå­da si­dor.

– På sikt mås­te vi ock­så få till po­li­tis­ka för­hand­ling­ar som kan få ett slut på kon­flik­ten. Det är en frå­ga om le­gi­ti­mi­tet mel­lan Sa­naa och Aden (där den in­ter­na­tio­nellt er­kän­da re­ge­ring­en är ba­se­rad), sä­ger han.

– Vi mås­te byg­ga en sam­lings­re­ge­ring för det je­me­ni­tis­ka fol­ket.

Sit­ter in­te i sam­ma rum

Sam­ta­len i Sve­ri­ge kom­mer tro­ligt­vis att på­gå till om­kring den 13 de­cem­ber, en­ligt upp­gift till TT. Till en bör­jan vän­tas de­le­ga­tio­ner­na sit­ta i oli­ka rum – med FN-di­plo­ma­ter gå­en­de emel­lan dem.

Det var 2014 som Huthi­re­bel­ler­na, som vill ha ökat in­fly­tan­de över hur Je­men styrs, tog kon­troll över Sa­naa. Stri­der­na har sla­git hårt mot den fat­ti­ga be­folk­ning­en och mil­jon­tals män­ni­skor li­der av akut hung­ers­nöd. Ak­tu­el­la siff­ror över kon­flik­tens of­fer sak­nas, men i au­gusti 2016 upp­gav FN att minst 10 000 män­ni­skor dö­dats.

FN:s World Food Pro­gram­me (WFP) väd­jar till par­ter­na att släp­pa fram le­ve­ran­ser av mat via ham­nen i al-Hu­daydah, vari­ge­nom 75 pro­cent av lan­det ma­tin­för­sel sker. En­ligt WFP be­fin­ner sig över 15 mil­jo­ner per­so­ner i Je­men i en nödsi­tu­a­tion på grund av mat­brist.

– Tu­sen­tals je­me­ni­tis­ka barn är dö­en­de på grund av hung­ern, sä­ger WFP:s ta­les­per­son Her­vé Ver­hoo­sel till TT.

– I slu­tet av ja­nu­a­ri sik­tar vi på att för­sör­ja 12 mil­jo­ner män­ni­skor i Je­men med mat. Det är män­ni­skor som an­nars in­te skul­le ha någon­ting alls att äta. Så all­var­lig är si­tu­a­tio­nen.

FO­TO: TT-AP/HANI MOHAMMED

■Huthi­re­bel­ler vak­tar den ti­di­ga­re presidentens re­si­dens i Sa­naa.

FO­TO: TT/STI­NA STJERNKVIST

■Ab­dul­ma­lik al-Haj­ry, re­pre­sen­tant för Huthi­re­bel­ler­na, pra­tar med TT i sam­band med freds­sam­ta­len i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.