Hopp om vår­öpp­ning i EU:s strid om fram­ti­da asyl­sy­stem

Rör på er! ma­nar EU:s asyl­kom­mis­sio­när de med­lems­län­der som än­da se­dan flyk­ting­kri­sen väg­rat kom­ma över­ens om fram­ti­da asyl­sy­stem.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Tt

Asyl- och in­ri­kes­kom­mis­sio­nä­ren Di­mitris Avra­mo­pou­los har trött­nat på att gång på gång upp­ma­na EU-län­der­nas mi­nist­rar att kom­ma över­ens.

– Vi mås­te rö­ra oss fram­åt. Det är dags att va­ra re­a­lis­tis­ka och prag­ma­tis­ka, är hans för­kla­ring till att kom­mis­sio­nen nu fö­re­slår att det omdis­ku­te­ra­de asylpa­ke­tet ska bry­tas upp och i stäl­let dri­vas ige­nom bit för bit.

De sju lagförslag som in­går i pa­ke­tet har fast­nat, se­dan län­der­na fram­för allt va­rit oe­ni­ga om asyl­sö­kan­de i ett krislä­ge ska kun­na för­de­las jämnt mel­lan med­lems­län­der­na.

Avra­mo­pou­los upp­del­nings­för­slag dis­ku­te­ra­des av län­der­nas mi­gra­tions­mi­nist­rar i går ut­an att be­slut fat­ta­des. Men öpp­ning­en är tyd­lig.

Fem av lag­för­sla­gen rå­der det i prin­cip enig­het om se­dan lång tid. Möj­li­gen kan de nu boc­kas av nå­gon gång un­der de förs­ta må­na­der­na 2019.

Fo­to: tt-AP/JAvi­er fer­go

■Hur och var asyl­sö­kan­de ska tas emot i EU ska­par fort­fa­ran­de stor oe­nig­het mel­lan med­lems­län­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.