EU:s asylpa­ket

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Sju för­slag som la­des av eU­kom­mis­sio­nen un­der 2016 be­hand­las se­dan lång tid till­ba­ka av eU-län­der­na och eU-par­la­men­tet.

För fem av dem rå­der i prin­cip enig­het bland EU-län­der­na

●●för­slag om när per­so­ner ska an­ses be­rät­ti­ga­de till in­ter­na­tio­nellt skydd och hur länge de ska få up­pe­hålls­till­stånd.

●●ge­men­sam­ma reg­ler för hur skyd­det i eU ska fun­ge­ra.

●●Da­ta­ba­ser för jäm­fö­ran­de av fin­gerav­tryck och iden­ti­fi­e­ring av asyl­sö­kan­de.

●●Ska­pa en ge­men­sam asyl­by­rå.

●●Nya ra­mar för vi­da­re­bo­sätt­ning (kvot­flyk­ting­ar).

För två för­slag är oe­nig­he­ten fort­satt stor

●●för­slag om en re­vi­de­rad Dublin­för­ord­ning (kri­te­ri­er och me­ka­nis­mer för att av­gö­ra vil­ken med­lems­stat som är an­sva­rig för att prö­va en asy­lan­sö­kan).

●●Nor­mer för mot­ta­gan­de av asyl­sö­kan­de, in­klu­si­ve frå­gan om säk­ra län­der.

●●eU-par­la­men­tet har i sin tur enats om sin lin­je i samt­li­ga för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.