Re­ge­ring­en be­fa­rar död­ligt våld i pro­tes­ter­na i Pa­ris

Den frans­ka pre­si­den­ten Em­ma­nu­el Macron och hans re­ge­ring har fle­ra gång­er böjt sig för att för­sö­ka brom­sa den pro­test­våg som sve­per över lan­det. Nu be­fa­rar den död­ligt våld i pro­tes­ter i hel­gen och om­kring 65 000 po­li­ser och an­nan per­so­nal skic­kas ut för

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP-REU­TERS

Re­dan har sce­ner­na från för­ra hel­gens upp­lopp i Pa­ris choc­kat na­tio­nen, med brän­da bi­lar, plund­ra­de bu­ti­ker och hund­ra­tals ska­da­de och grip­na i sam­man­drabb­ning­ar med po­li­sen. Oro­lig­he­ter­na var de värs­ta se­dan stu­dentre­vol­ten 1968.

Nu var­nar frans­ka myn­dig­he­ter för nya sto­ra våld­sam­he­ter vid de pro­tes­ter som pla­ne­ras på lör­dag. En käl­la vid Macrons kans­li sä­ger att un­der­rät­tel­ser ta­lar om att hård­fö­ra de­lar av pro­teströ­rel­sen kom­mer att ta sig till hu­vud­sta­den för att ”van­da­li­se­ra och dö­da”.

En­ligt pre­miär­mi­nis­ter Édou­ard Philip­pe ska cir­ka 65 000 po­li­ser och an­nan sä­ker­hets­per­so­nal för­sö­ka upp­rätt­hål­la ord­ning­en runt om i Frank­ri­ke i hel­gen.

Fle­ra vec­kor

Gu­la väs­tar­nas (Gi­lets jau­nes) pro­tes­ter har ska­kat Frank­ri­ke i fle­ra vec­kor. Vägar och bräns­le­de­på­er har bloc­ke­rats, hund­ra­tals per­so­ner har ska­dats och fy­ra har dött till följd av olyc­kor.

Philip­pe klar­gjor­de på ons­da­gen att re­ge­ring­en är re­do för di­a­log och vi­sar det ge­nom att helt slo­pa pla­ner­na på skat­te­höj­ning på bräns­le i stats­bud­get för 2019.

Det var yt­ter­li­ga­re en tvär om­sväng­ning och en ef­fekt av ils­kan i pro­teströ­rel­sen. Ett ti­di­ga­re för­sök att lug­na käns­lor­na – på tis­da­gen – sköt re­ge­ring­en upp höj­ning­en i sex må­na­der, till halv­års­skif­tet näs­ta år.

Un­der den se­nas­te hel­gens de­mon­stra­tio­ner blev Tri­umf­bå­gen i Pa­ris ned­klott­rad. Nu klar­gör myn­dig­he­ter­na att tu­rist­attrak­tio­ner­na Eif­fel­tor­net, mu­se­er­na Louvren och Or­say, två ope­ror samt pa­lat­set Grand Pa­lais ska hål­las stäng­da av sä­ker­hets­skäl på lör­dag.

”Al­la åt­gär­der”

Myc­ket av ils­kan, som bör­ja­de som en pro­test mot just bräns­leskat­te­ höj­ning­en, har svängt över till en all­män pro­test mot Macron med över­gri­pan­de ar­gu­ment om att han tar från de fat­ti­ga och ger till de re­dan ri­ka.

Fi­nans­mi­nis­ter Bru­no Le Mai­re sa­de i går att han är re­do att läg­ga fram sats­ning­ar som gyn­nar de eko­no­miskt ut­sat­ta.

I ett eko av det sä­ger Édou­ard Phi­ lip­pe att han kan tän­ka sig att läg­ga fram för­slag som hjäl­per de sämst be­tal­da i ar­bets­li­vet.

– Jag är re­do att tit­ta på al­la åt­gär­der som hjäl­per till att hö­ja lö­nen för dem som lig­ger på mi­ni­mi­lö­nen ut­an att gö­ra allt­för stor ska­da på vår kon­kur­rens­kraft och vå­ra fö­re­tag.

Jag är re­do att tit­ta på al­la åt­gär­der som hjäl­per till att hö­ja lö­nen för dem som lig­ger på mi­ni­mi­lö­nen ut­an att gö­ra allt­för stor ska­da på vår kon­kur­rens­kraft och vå­ra fö­re­tag. Bru­no le Mai­re Fi­nans­mi­nis­ter

FO­TO: TT-AP/THIBAULT CAMUS

■En­ligt pre­miär­mi­nis­ter Édou­ard Philip­pe ska cir­ka 65 000 po­li­ser och an­nan sä­ker­hets­per­so­nal för­sö­ka upp­rätt­hål­la ord­ning­en runt om i Frank­ri­ke i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.