Gym­nas­tik­för­bund på väg i kon­kurs ef­ter över­grepps­skan­dal

Ka­o­set kring det ame­ri­kans­ka gym­nas­tik­för­bun­det fort­sät­ter. Ef­ter hot om nedläggning har för­bun­det nu an­sökt om kon­kurs ef­ter den sto­ra över­grepps­skan­da­len. ”Vi är skyl­di­ga off­ren att hjäl­pa dem att gå vi­da­re”, skri­ver för­bun­dets ord­fö­ran­de Kat­hryn Car­son

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT/MARTIN YNG­VE

USA:s gym­nas­tik­för­bund har ett­hund­ra rätts­pro­ces­ser häng­an­de över sig ef­ter att den för­re lands­lagslä­ka­ren Lar­ry Nas­sar dömts till 175 års fäng­el­se för sex­u­ellt ut­nytt­jan­de och barn­por­no­gra­fibrott.

Ef­ter do­men i vå­ras har tu­rer­na kring för­bun­det va­rit många, och un­der ons­da­gen an­sök­te det om att gå i kon­kurs. An­led­ning­en är en­ligt för­bun­dets ord­fö­ran­de Kat­hryn Car­son att de hund­ra­tals off­ren lät­ta­re ska kun­na få ska­de­stånds­er­sätt­ning­ar.

”Vi är skyl­di­ga off­ren att helt och slut­li­gen lö­sa al­la er­sätt­nings­krav ef­ter de ohygg­li­ga hän­del­ser­na, och ge­nom den här åt­gär­den för­sö­ker vi på­skyn­da pro­ces­sen och hjäl­pa dem att gå vi­da­re”, skri­ver Car­son i ett of­fent­ligt brev pub­li­ce­rat på för­bun­dets hem­si­da. I sam­ma brev sä­ger hon ock­så att för­bun­det in­te läg­ger sig platt ut­an kom­mer fort­sät­ta med sin dag­li­ga verk­sam­het.

Sam­ti­digt skul­le en kon­kurs kun­na räd­da för­bun­det, el­ler åt­minsto­ne till­fäl­ligt skju­ta upp USA:s olym­pis­ka kom­mit­tés (USOC) för­sök att läg­ga ner gym­nas­tik­för­bun­det, vil­ket USOC fö­reslog i no­vem­ber.

”An­sö­kan om kon­kurs hjäl­per för­bun­det att sam­ar­be­ta med USOC för att hit­ta den bäs­ta vägen fram­åt för gym­nasti­ken”, skri­ver Car­son.

4,3 mil­jar­der i ska­de­stånd

För­bun­det har in­te ve­lat upp­ge hur stort ska­de­stånd det kom­mer att be­ta­la ut till de drab­ba­de gym­nas­ter­na, men be­dy­rar att peng­ar­na finns – Car­son upp­ger i sitt of­fent­li­ga brev att kost­na­der­na kom­mer att täc­kas av för­säk­ring­ar. Michi­gan Sta­te Uni­ver­si­ty, där Nas­ser ar­be­ta­de, har ti­di­ga­re be­ta­lat 500 mil­jo­ner dol­lar (drygt 435 mil­jo­ner eu­ro) i en upp­gö­rel­se med hans of­fer.

Lar­ry Nas­sar var lä­ka­re i USA:s gym­nas­ti­k­lag 1996–2015 och ar­be­ta­de un­der fy­ra OS. Två ame­ri­kans­ka dom­sto­lar har dömt 54-åri­ge Nas­sar till fäng­el­se i mel­lan 40 och 175 år samt mel­lan 40 och 125 år för sex­u­ellt ut­nytt­jan­de. Dess­utom har han dömts till ett 60-årigt straff för barn­por­no­gra­fibrott.

För­re lands­lagslä­ka­ren Lar­ry Nas­sar un­der rät­te­gång­en i bör­jan av året.■ Han döm­des för sex­u­ellt ut­nytt­jan­de och barn­por­no­gra­fibrott. FO­TO: TT-AP/DALE G YOUNG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.