Skan­da­len kring Lar­ry Nas­sar

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●I no­vem­ber 2016 an­kla­gas lä­ka­ren Lar­ry Nas­sar för sex­u­el­la över­grepp på ett barn un­der sju års tid, från det att bar­net var sex år, samt yt­ter­li­ga­re 20-ta­let åtals­punk­ter gäl­lan­de sex­u­el­la över­grepp på min­derå­ri­ga. I de­cem­ber grips Nas­sar och vid hus­rann­sa­kan hit­tas 37 000 bil­der på barn­por­no­gra­fi.

●●I feb­ru­a­ri 2017 trä­der fler gym­nas­ter fram och be­rät­tar att lands­lagslä­ka­ren för­gri­pit sig på dem, de får se­na­re säll­skap av OS-guld­me­dal­jö­rer­na MvKay­la Ma­ro­ney och Aly Rais­man samt lands­lags­gym­nas­ten Gab­by Douglas. Un­der årets star­tar rät­te­gång­ar mot Nas­sar på fle­ra or­ter i USA och i de­cem­ber fal­ler en förs­ta dom om 60 års fäng­el­se.

●●I ja­nu­a­ri 2018 går även gym­nas­tik­värl­dens nu störs­ta stjär­na, Si­mo­ne Bi­les, ut och be­rät­tar om över­grepp som Nas­sar ut­satt hen­ne för. Sam­ma må­nad fal­ler fler do­mar över Nas­sar, bland an­nat en som ger ho­nom 175 års fäng­el­se. I maj kom­mer Nas­sars ti­di­ga­re ar­bets­gi­va­re Michi­gan Sta­te Uni­ver­si­ty över­rens med 332 kvin­nor och flic­kor om ska­de­stånds­er­sätt­ning­ar på sam­man­lagt 500 mil­jo­ner dol­lar.

●●I sep­tem­ber av­går ord­fö­ran­den i USA:s gym­nas­tik­för­bund, Ker­ry Per­ry, ef­ter kri­tik mot hur hon har han­te­rat skan­da­len. Bland an­nat an­såg USA:s olym­pis­ka kom­mit­té att hon bor­de ha ren­sat bort he­la le­darsta­ben i för­bun­det. I ok­to­ber grips Ste­ve Pen­ny, an­kla­gad för ma­ni­pu­la­tion av be­vis­ma­te­ri­al ge­nom att ta bort do­ku­ment på lands­lags­ba­sen Ka­ro­lyi Ranch fö­re po­li­sens hus­rann­sa­kan.

●●I no­vem­ber tar USOC ett förs­ta steg mot att läg­ga ner USA:s gym­nas­tik­för­bund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.