Oav­gjort i hett mö­te på Old Trafford

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Ar­se­nals se­nas­te li­ga­se­ger på Old Trafford kom 2006 – på den ti­den klub­ben och Man­ches­ter Uni­ted do­mi­ne­ra­de i Pre­mi­er Le­a­gue. Så är det in­te läng­re. Men det var en fläkt från förr över ons­dags­kväl­lens mö­te. Hett, hårt, emel­lanåt fult – men ock­så en tem­po­stark fot­boll i en match som slu­ta­de 2–2.

Fot­boll

Re­sul­ta­tet gyn­na­de in­te nå­gon av klub­bar­na. Ar­se­nal, som in­te för­lo­rat nå­gon av de se­nas­te 20 li­ga- el­ler cup­mat­cher­na, tap­pa­de mark i jak­ten på topp­la­gen Man­ches­ter Ci­ty, Li­ver­pool och Tot­ten­ham me­dan Uni­ted in­te har vun­nit på fy­ra li­ga­mat­cher.

– Vi bor­de ha vun­nit mat­chen. Vi gjor­de miss­tag vid de­ras mål, vi gjor­de miss­tag som gav dem möj­lig­he­ten att kont­ra. Det and­ra må­let kom­mer i ett hemskt lä­ge för ett lag som ta­git över mat­chen, sä­ger Uni­teds ma­na­ger José Mou­rin­ho.

Mål­tek­no­lo­gin hjälp­te do­ma­ren And­re Mar­ri­ner att blå­sa för Ar­se­nal­led­ning. Da­vid de Gea or­ka­de in­te mo­ta Sh­kodran Musta­fis nick och bol­len hann pas­se­ra mål­lin­jen in­nan den ren­sa­des bort av An­der Her­re­ra.

Kort se­na­re kom kvit­te­ring­en. Bernd Le­no stöt­te un­dan Mar­cos Ro­jos fri­spark, Her­re­ra – ur miss­tänkt off­si­de­po­si­tion – fång­a­de upp re­tu­ren, spe­la­de snett in­åt bak­åt och Ant­ho­ny Mar­ti­al tryck­te in 1–1 från nä­ra håll.

Ut på bår

Ri­va­li­te­ten mel­lan klub­bar­na vi­sa­de sig res­ten av halv­le­ken. Det smäll­de friskt i du­el­ler­na och Mar­ri­ner de­la­de ut fem gu­la kort fö­re pa­u­sen.

För­sva­ra­ren Rob Hol­ding bars ut på bår fö­re pa­u­sen med en be­fa­rad knä­ska­da ef­ter en vårds­lös tack­ling av Mar­cus Rash­ford och Aa­ron Ram­sey tving­a­des by­ta i halv­tid.

Läg­ligt för Ar­se­nal är lag­kap­te­nen Lau­rent Kosci­el­ny på väg till­ba­ka. Frans­man­nen slet av häl­se­nan i vå­ras, mis­sa­de VM-gul­det med Frank­ri­ke och har än­nu in­te spe­lat un­der nye ma­na­gern Unai Eme­ry. Men snart kan det va­ra dags. Mitt­bac­ken spe­la­de med U23-la­get mot Ports­mouth i tis­dags men att han bröt den mat­chen med fem mi­nu­ter kvar be­rod­de på kramp, en­ligt trä­na­ren Fred­rik Ljung­berg. Kosci­el­ny, 33, kan bli ak­tu­ell för come­back när Ar­se­nal mö­ter Hud­ders­fi­eld hem­ma på lör­dag.

Ling­ard kvit­te­ra­de

Halv­vägs in i and­ra halv­lek kom hän­del­ser­na slag i slag. Först mang­la­des Alex­an­dre Laca­zet­te av Ro­jo och Eric Bail­ly men bol­len gick i mål till 1–2 var­på Jes­se Ling­ard kvit­te­ra­de om­gå­en­de ef­ter ett grovt miss­tag av Ko­la­si­nac. Bå­da la­gen ha­de se­dan lä­gen att av­gö­ra.

Li­ver­pool ham­na­de i un­der­läge mot Burn­ley på Turf Mo­or men Ja­mes Mil­ner, Ro­ber­to Fir­mi­nio och Xher­dan Shaqi­ri såg till att li­gatvå­an tog tre nya po­äng via 3–1.

Har­ry Ka­ne in­led­de mål­skyt­tet när Tot­ten­ham tryck­te till Sout­hamp­ton med 3–1. Ralph Ha­sen­hüttl, nye ma­na­gern i ”The Saints”, kon­sta­te­ra­de från läk­tar­plats på Wem­bley att han har en hel del ar­be­te fram­för sig.

Ru­ben Loftus-Che­ek gav Chel­sea led­ning­en bor­ta mot Wol­ver­hamp­ton, men hem­ma­la­get ska­ka­de av sig så­väl den mot­gång­en som en tids svac­ka och vän­de till se­ger med 2–1.

Ful­ham spe­la­de 1–1 mot Lei­ces­ter, lik­som Ever­ton mot Newcast­le.

FO­TO: TT-AP/DAVE THOMP­SON

■Alex­an­dre Laca­zet­te ger Ar­se­nal led­ning­en med 2–1 i 2–2-mö­tet med Man­ches­ter Uni­ted på Old Trafford.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.