Fy­sisk ko­me­di och sur­re­a­lis­tisk sa­tir i Es­bo

Hufvudstadsbladet - - Kultur - SON­JA MäKELä

Es­bo stads­tea­ter av­slu­tar hös­tens in­ter­na­tio­nel­la gäst­spels­sä­song med det ame­ri­kansk-slo­vens­ka dans­ver­ket Pur­su­it of Hap­pi­ness.

Den hejd­lö­sa fö­re­ställ­ning­en le­ker med oli­ka gen­rer från våld­sam wes­tern till Hol­ly­wood-pa­ro­di. I den ena stun­den be­fin­ner man sig mitt i Gulf­kri­get, i näs­ta för­und­ras man över ge­ne­ra­tio­nen vars störs­ta tids­för­driv är att ana­ly­se­ra sig själv. I cent­rum för frå­gor­na är Fö­ren­ta Na­tio­ner­nas själv­stän­dig­hets­de­kla­ra­tion, som pla­ce­rar ef­ter­strä­van­det av lyc­ka bland de grund­läg­gan­de rät­tig­he­ter­na. Men vad är lyc­ka?

Fö­re­ställ­ning­en Pur­su­it of Hap­pi­ness är ett sam­ar­be­te mel­lan te­a­ter­grup­pen Na­tu­re Thea­ter of Okla­ho­ma från New York och en av Slo­ve­ni­ens förs­ta nu­tids­dans­grup­per EnK­nap Group.

Fö­re­ställ­ning­ens språk är eng­els­ka och den tex­tas på fins­ka och eng­els­ka. På sce­nen ses ar­tis­ter från Stor­bri­tan­ni­en, Sve­ri­ge, Ung­ern, Kro­a­ti­en, Bel­gi­en och Slo­ve­ni­en.

Es­bo stads­tea­ters gäst­spels­scen i Lou­hi­sa­len 12-14.12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.