Ohöljd be­und­ran.

98-åri­ga krigs­ve­te­ra­nen Karl-Ar­ne Björk från Ja­kob­stad storn­jöt på slot­tet un­der själv­stän­dig­hets­kväl­len. – Det blev många sväng­ar på dans­gol­vet. Och un­der kaf­festun­den fick jag en klapp på ax­eln av pre­si­den­ten, sä­ger Björk.

Hufvudstadsbladet - - News - TEXT: JOHANNA HäGGBLOM FO­TO: NIKLAS TALLQVIST Syns mil­jö­te­mat på årets bal? JOHANNA HäGGBLOM 029 080 1351, johanna.hagg­[email protected]­me­dia.fi [email protected]­me­dia.fi

Pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö ha­de svårt att sli­ta blic­ken från skiddrott­ning­en Kris­ta Pär­mäk­o­ski som var bju­den till slot­tet till­sam­mans med ma­ken Tom­mi Pär­mäk­o­ski. För Kris­ta Pär­mäk­o­ski blev fes­ten kort­va­rig, ef­tersom hon del­tar i världs­cup­täv­ling­ar­na i nors­ka Bei­tostø­len un­der hel­gen. Da­gens HBL bju­der på de bäs­ta bi­tar­na från ba­len.

För Karl-Ar­ne Björk blev själv­stän­dig­hets­ba­len på slot­tet ett min­ne för li­vet.

– Vi var där än­da till stäng­nings­dags. Det gick in­te att få hem ho­nom fö­re det, sä­ger barn­bar­net Johanna Björk som led­sa­ga­de sin far­far till ba­len.

Björk är krigs­ve­te­ran och tjänst­gjor­de vid en av sta­tens verk­stä­der i Vi­borg un­der kri­get. Det blev fem år vid fron­ten där han re­pa­re­ra­de allt från fält­kök till skjut­va­pen.

Det var ock­så något Björk be­rät­ta­de för pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö när han rå­ka­de få en privat prat­stund med pre­si­dent­pa­ret senare un­der kväl­len.

– De ta­la­de svens­ka till­sam­mans. Ni­i­ni­stö var ock­så in­tres­se­rad av vil­ken bil far­far ha­de, be­rät­tar Johanna Björk.

Karl-Ar­ne Björk har näm­li­gen ny­li­gen för­ny­at kör­kor­tet och kör runt med en Vol­vo 740.

Blev det någ­ra sväng­ar på dans­gol­vet? – Många! sä­ger Karl-Ar­ne Björk.

– Bätt­re danska­val­jer får man le­ta ef­ter, kon­sta­te­rar Johanna Björk, som da­gen ef­ter fes­ten sprung­it runt på stan med sin pig­ga far­far.

– Han är nog helt ta­gen av kväl­len än­nu. Det var en stor upp­le­vel­se att få va­ra där och re­pre­sen­te­ra.

Björk är ak­tiv bå­de in­om krigs­ve­te­ra­ner­na och krigs­in­va­li­der­na och stäl­ler all­tid upp då det be­hövs.

– Nu ska jag fö­ra med mig häls­ning­ar från hu­vud­sta­den till ve­te­ra­ner­na. Jag ha­de rik­tigt ro­ligt, och klap­pen på ax­eln be­tyd­de myc­ket, sä­ger han.

Mil­jön på ta­pe­ten

Karl-Ar­ne Björk hör­de till de förs­ta att häl­sa på pre­si­dent­pa­ret un­der själv­stän­dig­hets­ba­len. Till to­ner­na av Je­an Si­be­li­us Jägar­mar­schen fick han ska­ka hand med pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö och fru Jen­ni Hau­kio, klädd i en eko­lo­gisk blå­sa i björk.

Mil­jön stod i fo­kus un­der kväl­lens fest, vil­ket ock­så syn­tes i va­let av af­ton­klän­ning­ar.

Nya Ålands chefre­dak­tör Anna Björkroos bar en klän­ning gjord av gam­la tid­ning­ar. He­la ned­re de­len pryd­des av de­batt­si­dor, tv-ta­blå­er och le­dar­spal­ter.

– Färg­gran­na fe­a­tu­re­si­dor och förs­ta si­dor var bann­lys­ta ef­tersom klän­ning­en skul­le bli svart­vit, sä­ger Björkroos som är nöjd över re­sul­ta­tet.

– Den har va­rit en bra sam­tals­öpp­na­re här på fes­ten. Många har kon­sta­te­rat att det var tur att det in­te reg­na­de.

Hon är glad att hon och Nya Åland fick en in­bju­dan just i år med tan­ke på mil­jö­te­mat.

– På re­dak­tio­nen har vi fört en plast­kamp där vi för­sökt mins­ka plas­tav­fal­let. Un­der två vec­kors tid lyc­ka­des vi mins­ka av­fal­let med 50 pro­cent. Tan­ken är att fö­ra vi­da­re ut­ma­ning­en till oli­ka sko­lor.

Många av gäs­ter­na på årets bal var in­bjud­na tack va­re sitt en­ga­ge­mang för na­tu­ren.

– Det känns som om det finns en tid fö­re IPCC:s kli­matrap­port och en tid ef­ter den, sä­ger Väns­ter­för­bun­dets par­ti­ord­fö­ran­de Li An­ders­son, iklädd en åter­an­vänd klän­ning i sjuk­hus­tyg som an­vänts i ope­ra­tions­sa­lar.

Själv slu­ta­de hon äta kött för över tio år se­dan och ser det som sin störs­ta mil­jögär­ning.

– Åt­minsto­ne har det på­ver­kat mitt kli­matav­tryck mest.

Även Mi­kael Hildén vid Fin­lands mil­jö­cen­tral ser en stör­re med­ve­ten­het för mil­jön i da­gens sam­häl­le.

– Vi be­hö­ver in­te läng­re upp­märk­sam­ma folk om ef­fek­ter­na med kli­mat­för­änd­ring­en, ut­an om lös­ning­ar­na, sä­ger han.

– Svårt att sä­ga, åt­minsto­ne finns här fler be­kan­ta som vi kän­ner å ar­be­tets väg­nar, kon­sta­ter Hildén som är in­bju­den tack va­re sin fru som ock­så job­bar på mil­jö­cen­tra­len.

Han ska del­ta i kli­mat­kon­fe­ren­sen i Ka­towice i Po­len.

– Jag för­sök­te ord­na ett kli­mats-

mart sätt att re­sa dit ner, men nu blir det flyg till Wars­za­wa och se­dan tåg.

Vad för­vän­tar du dig av kon­fe­ren­sen? – Det är vik­tigt att bör­ja sö­ka ef­ter ge­nu­i­na lös­ning­ar, men jag tror in­te att vi kom­mer upp med någ­ra sto­ra löf­ten. Det blir främst ett mö­te kring vil­ka re­gel­verk vi be­hö­ver. Men nu skul­le det be­hö­vas fler in­no­va­tio­ner.

Det kan träd­gårds­od­la­ren Ro­bert Jor­das från Lapp­träsk le­ve­re­ra. Han var in­bju­den tack va­re sitt växt­hus­pro­jekt med ver­ti­kal­od­ling, ett av lan­dets mest hög­tek­no­lo­gis­ka fö­re­tag in­om od­lings­bran­schen.

– Vi har re­dan kom­mit långt i pro­duk­tio­nen. Snart hop­pas vi få nyt­tig in­fo som kan gag­na kli­ma­tet, sä­ger Jor­das, som star­ta­de Rob­bes Lil­la Träd­gård mest som en hob­by för sex­ton år se­dan.

Där­ef­ter har pro­jek­tet vux­it och växt­hu­set är nu­me­ra Fin­lands förs­ta helt slut­na od­ling för sal­lad och ör­ter, en od­ling där al­la om­stän­dig­he­ter kan kon­trol­le­ras.

Med sig på ba­len ha­de han frun och sång­a­ren Je­a­net­te Sar­ström.

– Vi star­ta­de två tim­mar senare än pla­ne­rat, men vi hann i tid, sä­ger Sar­ström ef­ter handskak­ning­en.

I all hem­lig­het ha­de hon gått och hop­pats på en in­bju­dan för sin mans del, och när den väl an­län­de var gläd­jen stor.

– Rob­be är ab­so­lut värt det­ta. Det känns stort att få va­ra här som hans fru, sä­ger Sar­ström.

Träd­går­den och mil­jö­te­ma­ti­ken på slotts­ba­len fick ock­så Sar­ström att dröm­ma om en klän­ning gjord av ör­ter och sal­lads­blad.

– Men ti­den räck­te in­te till. Istäl­let gav Rob­be den här klän­ning­en åt mig som gå­va. Den är skaf­fad för att åter­an­vän­das, sä­ger Je­a­net­te Sar­ström.

Det är in­te ba­ra bland klän­ning­ar­na som åter­an­vänd­nings­fak­torn var hög. Riks­dags­le­da­mo­ten Vil­le Ni­i­ni­stö (Grö­na)skyl­ta­de med sin 80 år gam­la frack.

– Det är min mor­fars frack, han var folk­skol­lä­ra­re i Ika­lis. Den har hål­lit un­ge­fär tio slotts­ba­ler, någ­ra No­bel­fes­ter, ett an­tal stu­dent­kårs­fes­ter, ett prin­sess­bröl­lop och det eg­na bröl­lo­pet. Och kla­rat al­la tvät­tar, be­rät­tar Ni­i­ni­stö.

Frack­skor­na ha­de där­e­mot split­ter­nya band.

– Jag bru­kar va­ra bra på att tap­pa bort dem, och i år, någ­ra tim­mar fö­re ba­len fick hun­den Ru­sko för sig att sno ett av ban­den. Men som tur ha­de jag för­sett mig med någ­ra ex­tra, kon­sta­te­rar Ni­i­ni­stö.

Förs­ta gång­en för Hjelt

Bland första­gångs­be­sö­kar­na på ba­len fanns paret Johan och Helena Hjelt som var in­bjud­na med an­led­ning av Han­dels­gil­lets 160-års­ju­bi­le­um i fjol.

– Ni­i­ni­stö var bju­den till ett eko­no­miskt se­mi­na­ri­um vi ord­na­de i samband med ju­bi­le­et, så jag an­tar att det här är ett tack för det. Vi ha­de många in­tres­san­ta dis­kus­sio­ner om det nor­dis­ka sam­ar­be­tet och EU:s roll den kväl­len, sä­ger Johan Hjelt som är sty­rel­se­ord­fö­ran­de för bå­de Han­dels­gil­let och stif­tel­sen Ben­sow.

Hjelt är im­po­ne­rad av slot­tet som an­das långa anor.

– Det känns som att gö­ra en re­sa ge­nom Fin­lands histo­ria.

En an­nan första­gångs­be­sö­ka­re är il­lust­ra­tö­ren Linda Bon­de­stam. Hon fick Nor­dis­ka rå­dets barn- och ung­domslit­te­ra­tur­pris i fjol för boken Djur som ing­en sett ut­om vi.

– Den boken har fört mig till ota­li­ga plat­ser run­tom i värl­den och nu än­da till slot­tet.

Då Bon­de­stam kom hem från Ber­lin för någ­ra vec­kor se­dan, där hon in­vigt en ut­ställ­ning om boken, vän­ta­de ett vitt ku­vert i post­lå­dan.

– Det var nog en stor över­rask­ning och kän­des all­de­les overk­ligt. Men det är jät­te­fint att va­ra här i kväll, sä­ger Bon­de­stam.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

– Bätt­re danska­val­jer får man le­ta ef­ter, kon­sta­te­rar Johanna Björk, som till­sam­mans med sin far­far, 98-åri­ga krigs­ve­te­ra­nen Karl-Ar­ne Björk, sväng­de runt på dans­gol­vet på slotts­ba­len.

FO­TO: PRIVAT

Linda Bon­de­stam, som kom på ba­len med ma­ken Mats Hol­mqvist, har lett många works­ho­par där barn fått ska­pa sitt in­re djur. Med an­led­ning av själv­stän­dig­he­ten teck­nar hon pre­si­dent­pa­ret i form av djur för HBL, ett lämp­ligt upp­drag för en il­lust­ra­tör som till rå­ga på allt höll på att tap­pa rös­ten och över­lev­de kväl­len tack va­re hal­stablet­ter.

Riks­dags­le­da­mo­ten Hjal­lis Har­ki­mo fun­de­ra­de på Ös­ter­sjön. – Ös­ter­sjön har all­tid be­tytt myc­ket för mig. Då jag var li­ten satt jag med far­far och fis­ka­de ab­bor­rar i klart rent vat­ten. Nu ser man ju ingen­ting, det är ba­ra ski­tigt. Till hö­ger riks­dags­le­da­mot Su­san­na Koski från Sam­lings­par­ti­et.

Kli­ma­t­ex­per­ten Mi­kael Hildén har av­stått från bi­len och rör sig nu­me­ra med cy­kel och kol­lek­tiv­tra­fik mel­lan hem och ar­be­te. – Det är kanske den störs­ta en­skil­da mil­jögär­ning­en jag och min fru gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.