Frå­gor­na om vem och vad som kom­mer ef­ter Mer­kel har nu fått ett delsvar. Vi vet vem som kom­mer, men vi kan in­te va­ra säk­ra på vad som kom­mer.

CDU har bli­vit ett kon­ser­va­ti­va­re par­ti som för Tyskland hö­gerut. Mer­kel för­sätts i en ny si­tu­a­tion.

Hufvudstadsbladet - - News - tom­my.wes­[email protected]­me­dia.fi TOM­MY WES­TERLUND

Tom­my Wes­terlund

i le­da­ren om CDU:s nya ord­fö­ran­de An­neg­ret Kramp-Kar­ren­bau­er. Läs mer om Mer­kels ef­ter­trä­da­re på si­dan 16

För förs­ta gång­en se­dan 1971 har de tys­ka krist­de­mo­kra­ter­na, CDU, haft ett ord­fö­ran­de­val med fle­ra kan­di­da­ter och utgången var oviss in i det sista på par­ti­kon­gres­sen i Ham­burg på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen. Det slu­ta­de i att par­ti­ets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re An­neg­ret Kramp-Kar­ren­bau­er by­ter rum och tar över ord­fö­ran­de­klub­ban. Hon be­seg­ra­de knappt (517– 482) Fri­edrich Merz, en ti­di­ga­re po­li­ti­ker som de se­nas­te åren fun­ge­rat i fi­nans­värl­den.

Den nya ord­fö­ran­den, all­mänt kal­lad AKK på grund av det långa och krång­li­ga nam­net, ska fyl­la sto­ra stöv­lar då hon ef­ter­trä­der Ang­e­la Mer­kel.

Mer­kel har in­te ta­git ställ­ning till ord­fö­ran­de­kan­di­da­ter­na, men det har in­te va­rit nå­gon hem­lig­het att AKK var hen­nes favorit. Den nya ord­fö­ran­den har va­rit yt­terst lo­jal och sam­ar­be­tat bra med Mer­kel. De ut­re­der bå­da grund­ligt frå­gor in­nan de fat­tar be­slut och är in­rik­ta­de på kon­flikt­lös­ning­ar, men po­li­tiskt står de i vis­sa frå­gor långt från varand­ra. En ny era bör­jar med en kon­ser­va­ti­va­re CDU-ord­fö­ran­de.

Det var gi­vet, obe­ro­en­de av hur det skul­le gå i ord­fö­ran­de­va­let, att den nya le­da­ren be­fin­ner sig po­li­tiskt till hö­ger om Mer­kel. Al­la hu­vud­kan­di­da­ter har un­der val­kam­pan­jen bland an­nat mar­ke­rat en sträng­a­re in­vand­rings­po­li­tik än vad Mer­kel har fört. Det är för­stås för att stop­pa väl­jar­flyk­ten till in­vand­rar­fi­ent­li­ga hö­gerex­tre­ma Al­ter­na­tiv för Tyskland (AfD).

CDU:s sys­ter­par­ti CSU för­sök­te sig på sam­ma ma­nö­ver i del­stats­va­let i Bay­ern i hös­tas, men det miss­lyc­ka­des ka­pi­talt. AfD kun­de in­te rub­bas och dess­utom flyd­de ti­di­ga­re CSUväl­ja­re till De grö­na som fort­sät­ter med en orub­bad li­be­ral lin­je, vil­ket har gett par­ti­et en re­jäl puff framåt ock­så på riks­ni­vå.

AKK och CDU bor­de in­te gö­ra sam­ma miss­tag som CSU. För det li­be­ra­la Eu­ro­pa är det ock­så vik­tigt att Tysklands störs­ta par­ti in­te lå­ter kon­ser­va­tis­men ta över för myc­ket på li­be­ra­lis­mens be­kost­nad.

Va­let av ord­fö­ran­de för CDU är in­te vil­ket par­ti­le­dar­val som helst. Det hand­lar om mer än le­dar­ska­pet för de tys­ka krist­de­mo­kra­ter­na. Det är fort­fa­ran­de Tysklands störs­ta par­ti och san­no­lik­he­ten är stor att ock­så den nya CDU-le­da­ren blir Tysklands för­bunds­kans­ler och där­med även en cen­tral per­son i Eu­ro­pa och he­la värl­den.

Ti­di­ga­re i vec­kan pre­sen­te­ra­de af- färs­tid­ning­en For­bes sin år­li­ga lis­ta över in­fly­tel­se­ri­ka per­so­ner. För åt­ton­de året i rad top­par för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel lis­tan över värl­dens mest in­fly­tel­se­ri­ka kvin­nor. Hon gör det fort­sätt­nings­vis trots att hon nu har läm­nat ord­fö­ran­de­ska­pet i sitt par­ti, CDU.

Par­ti­et är mäk­tigt och pos­ten som Tysklands för­bunds­kans­ler väger tungt, men de per­so­ner som be­sit­ter de här pos­ter­na ran­kas in­te au­to­ma­tiskt högst på lis­tor över in­fly­tel­se­ri­ka per­so­ner. Mer­kel har ge­nom sitt age­ran­de gjort sig för­tjänt av po­si­tio­nen.

Frå­gor­na om vem och vad som kom­mer ef­ter Mer­kel har nu fått ett delsvar. Vi vet vem som kom­mer, men vi kan in­te va­ra säk­ra på vad som kom­mer. Det kom­mer att utvi­sa sig först senare och först då vet vi ock­så om Mer­kels ef­ter­trä­da­re kom­mer att bli en in­ter­na­tio­nellt li­ka mäk­tig och an­sedd per­son som hon.

Kramp-Kar­ren­bau­er har nu vun­nit, men hon har många sto­ra kam­per fram­för sig. Den förs­ta och åt­minsto­ne på kort sikt klart vik­ti­gas­te är att ena par­ti­et. Hon fick ba­ra en knapp ma­jo­ri­tet bakom sig i ord­fö­ran­de­va­let och det finns många be­svik­na. Dess­utom läc­ker det bå­de mot hö­ger till AfD och mot väns­ter­li­be­ralt håll till De grö­na.

En ut­ma­ning kan ock­så bli att gö­ra ny po­li­tik sam­ti­digt som hon bor­de kun­na dra jämnt med för­bunds­kans­lern, hen­nes fö­re­trä­da­re på ord­fö­ran­de­pos­ten. Det finns gi­vet­vis ett re­ge­rings­pro­gram som bå­de Mer­kel och hen­nes par­ti mås­te föl­ja, men po­li­ti­ken in­ne­hål­ler så myc­ket som in­te finns ned­skri­vet i pro­gram­met.

In­om par­ti­et finns höga för­vänt­ning­ar på re­for­mer av den nya CDUord­fö­ran­den. Om CDU:s hö­ger­sväng blir för tvär stäl­ler sig re­ge­rings­part­nern, so­ci­al­de­mo­kra­ter­na, sä­kert på bak­ha­sor­na och he­la re­ge­ring­en kan fal­la och Mer­kel med den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.