Med in­ners­tan som hem­by

Hufvudstadsbladet - - News -

Tot­ti Ny­berg och hans fa­milj bor hell­re in­ne i cent­rum av Helsing­fors med nä­ra till bå­de jobb och sko­la än i en rym­li­ga­re vil­la på bilav­stånd. In­ners­tan med sin kol­lek­tiv­tra­fik er­bju­der en oö­ver­träf­fad lo­gistik och hu­set i Kro­no­ha­gen där lä­gen­he­ten finns har en mat­bu­tik i bot­ten­vå­ning­en. Att al­la mi­ni­ste­ri­er i när­he­ten ga­ran­te­rar bå­de trygg­het och lug­na kväl­lar är yt­ter­li­ga­re en bonus.

FO­TO: LEIF WECKSTRöM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.