Ex­per­ter: Så ska du an­vän­da skat­teå­ter­bä­ring­en

Kö­pa jul­klap­par, be­ta­la av på bolå­net el­ler pla­ce­ra på ak­ti­e­mark­na­den? Vad är vet­ti­gast att gö­ra med skat­teå­ter­bä­ring­en? Vi frå­gar någ­ra ex­per­ter.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - PA­TRIK HA­RALD 029 080 1325, pa­trik.ha­[email protected]­me­dia.fi

På tis­dag kom­mer skat­teå­ter­bä­ring­en till dem som upp­gett sitt bank­kon­to­num­mer till skatte­myn­dig­he­ter­na. Sum­man är re­kord­stor i år, 2,9 mil­jar­der eu­ro för­de­las på 3,6 mil­jo­ner fin­län­da­re. Näs­tan en mil­jon män­ni­skor får mer än tu­sen eu­ro i åter­bä­ring.

De fles­ta be­hö­ver knap­past fun­de­ra över vad de ska gö­ra med peng­ar­na. Det bru­kar fin­nas många hål att fyl­la, sär­skilt när ju­len står för dör­ren. Men vad är klo­kast för den som tän­ker lång­sik­tigt? Ska man pla­ce­ra peng­ar­na på ak­ti­e­mark­na­den nu när bör­sen ska­kar och fram­tids­ut­sik­ter­na är dunk­la? El­ler gö­ra en ex­tra amor­te­ring på bolå­net fast rän­tor­na är re­kord­lå­ga?

Här va­ri­e­rar ock­så ex­per­ter­nas råd. Så här re­so­ne­rar de som HBL har ta­lat med:

Be­ta­la al­la snabb­lå­nes­kul­der!

Den som har kon­sum­tions­kre­di­ter el­ler snabb­lån ska all­ra först be­ta­la den skul­den, sä­ger Tu­o­mo Ka­ta­jamä­ki, vd på Ak­ti­e­spa­rar­nas central­för­bund.

– Kon­sum­tions­kre­di­ter in­ne­bär att man be­ta­lar dyrt för någon­ting som man re­dan har kon­su­me­rat.

För den som in­te har kon­sum­tions­kre­di­ter fö­re­slår Ka­ta­jamä­ki att skat­teå­ter­bä­ring­en de­las upp i tre de­lar, där en tred­je­del sätts på bank­kon­tot som re­serv för ovän­ta­de ut­gif­ter.

– En tum­re­gel är att ha två-tre net­tomå­nads­lö­ner som buf­fert för trå­ki­ga över­rask­ning­ar.

Den and­ra tred­je­de­len skul­le Ka­ta­jamä­ki an­vän­da till att av­kor­ta bolå­net. En ut­bredd åsikt ver­kar va­ra att det in­te är så bråt­tom med bolå­net just nu, ef­tersom rän­tan är så låg. Men Ka­ta­jamä­ki sä­ger tvärtom: det är nu man ska pas­sa på att sän­ka skul­den. Förr el­ler senare sti­ger rän­tan och då går en stör­re del av lå­nesköt­sel­kost­na­den en­bart till rän­ta, på be­kost­nad av den del som går till att av­kor­ta skul­den.

Den sista tred­je­de­len av skat­teå­ter­bä­ring­en skul­le Ka­ta­jamä­ki an­vän­da till att pla­ce­ra på ak­ti­e­mark­na­den. Men in­te än­nu.

– Nej, in­te så länge han­dels­tvis­ten mel­lan USA och Ki­na är olöst.

Va­pen­vi­lan ef­ter veckoslutets G20-mö­te var ett steg i rätt rikt­ning och Ka­ta­jamä­ki tror att en lös­ning kom­mer förr el­ler senare. Men fram till dess skul­le han sät­ta un­dan peng­ar­na på ett skilt kon­to i vän­tan på kla­ra­re fram­tids­ut­sik­ter.

Rent all­mänt är Ka­ta­jamä­ki an­häng­a­re av di­rek­ta ak­tie­pla­ce­ring­ar fram­för fond­pla­ce­ring­ar, och fram­för allt pla­ce­ring­ar i fin­länds­ka bo­lag som man kän­ner till och som är lät­ta att föl­ja och få in­for­ma­tion om.

– När man väl­jer bo­lag lö­nar sig på att va­ra upp­märk­sam på två sa­ker: dels om bo­la­get be­ta­lar bra vinstut­del­ning (di­vi­dend), gär­na så att den har ökat år för år, dels gäl­ler det att kän­na till bo­la­gets af­färs­verk­sam­het så att man kan be­dö­ma dess fram­tidspo­ten­ti­al.

Ka­ta­jamä­ki upp­re­par en gam­mal grund­re­gel: sprid ris­ken, pla­ce­ra in­te allt i ett och sam­ma bo­lag. Och in­te allt vid sam­ma tid­punkt. (Å and­ra si­dan lö­nar det sig in­te hel­ler att pla­ce­ra allt­för små sum­mor i di­rek­ta ak­tie­pla­ce­ring­ar ef­tersom för­med­lings­av­gif­ten då äter upp en del av sum­man.)

– Den som är ung och har fle­ra de­cen­ni­er på sig att spa­ra kan ta li­te stör­re ris­ker. Men äld­re per­so­ner med kor­ta­re pla­ce­rings­ho-

ri­sont och de som be­hö­ver peng­ar­na in­om en snar fram­tid ska va­ra för­sik­ti­ga­re.

Ge ak­ti­er i jul­klapp!

Ma­ri­an­ne Pal­mu, mark­nads­e­ko­nom på ana­lys­fö­re­ta­get In­de­res, fö­re­slår att skat­teå­ter­bä­ring­en an­vänds bå­de till jul­fi­ran­de och till pla­ce­ring, på så sätt att man ger ak­ti­er i jul­klapp.

– Men in­te ba­ra ak­ti­er, ut­an ock­så av sin tid, så att man ger mot­ta­ga­ren in­for­ma­tion om ak­ti­e­mark­na­den och pla­ce­ring, vil­ket kan bli en bra start på hans el­ler hen­nes ba­na som ak­ti­e­spa­ra­re.

Trots många osä­ker­hets­fak­to­rer i värl­den, an­ser Pal­mu att tid­punk­ten för att pla­ce­ra är bra ock­så nu, för den som är till­räck­ligt lång­sik­tig. Och för den som spri­der ris­ker­na, bå­de bransch­mäs­sigt och tids­mäs­sigt.

– Pla­ce­ra in­te allt på en gång och sätt in­te al­la ägg i sam­ma korg, sä­ger hon.

För den som tar si­na förs­ta steg på ak­ti­e­mark­na­den kan det en­ligt Pal­mu va­ra bra att bör­ja på nä­ra håll, det vill sä­ga på Helsing­fors­bör­sen. Där är bo­la­gen of­ta be­kan­ta och de är lät­ta att föl­ja. Den vägen kan in­tres­set växa och ef­ter­hand kan man se sig om­kring ock­så ut­an­för lan­dets grän­ser.

– Där­e­mot lö­nar det sig att und­vi­ka så­da­na pla­ce­rings­ob­jekt som känns främ­man­de och som man in­te rik­tigt får grepp om.

Om man ska pla­ce­ra di­rekt i ak­ti­er el­ler i ak­ti­e­fon­der är en­ligt Pal­mu en smak­sak – fon­der kan kän­nas enkla­re, me­dan man via di­rek­ta ak­tie­pla­ce­ring­ar har möj­lig­het att föl­ja en­skil­da bo­lags ut­veck­ling, vil­ket kan va­ra in­tres­sant.

– Men al­la for­mer av pla­ce­ring krä­ver nog ett visst in­tres­se. Och det är en väl­digt spän­nan­de värld när man väl kom­mer sig in i den.

Är det klokt att an­vän­da skat­teå­ter­bä­ring­en till en ex­tra amor­te­ring på bo­stads­lå­net? – Om lå­net är stort i re­la­tion till in­koms­ter­na så är det en bra tid att be­ta­la li­te ex­tra, sär­skilt om man in­te är sä­ker på sin fram­ti­da be­tal­nings­för­må­ga när rän­tor­na i något ske­de sti­ger.

Nu står al­la på sam­ma start­lin­je

Ve­sa Put­to­nen, pro­fes­sor vid Aal­tou­ni­ver­si­te­tet, sä­ger sig för­stå dem som kän­ner sig råd­vil­la när osä­ker­hets­fak­to­rer­na är många och börs­kur­ser­na pend­lar upp och ner. Men ur små­spa­rar­nas syn­vin­kel ser han en po­si­tiv sak:

– Nu om nå­gon­sin står små­spa­rar­na och de sto­ra in­sti­tu­tio­nel­la pla­ce­rar­na på sam­ma start­lin­je – bå­da grup­per­na vet li­ka li­te om vad som kom­mer att hän­da.

En­ligt Put­to­nen mås­te pla­ce­rings­be­slu­ten fat­tas ut­i­från vars och ens egen si­tu­a­tion – om man är be­kväm med att kur­ser­na ibland går upp och ibland ner, så kan man gar­de­ra sig mot ris­ker­na ge­nom att pla­ce­ra re­gel­bun­det, li­te åt gång­en.

– Men osä­ker­he­ten är re­dan pris­satt – kur­ser­na har kom­mit ner. Att kö­pa fin­länds­ka bo­lag nu är bätt­re än om man ha­de gjort det för två må­na­der se­dan.

När det gäl­ler an­ri­ka och välsköt­ta fin­länds­ka bo­lag som år ef­ter år gjort re­sul­tat och kan be­ta­la vinstut­del­ning, är pri­set på de­ras ak­ti­er en­ligt Put­to­nen in­te sär­skilt högt i dag.

– Det har getts få re­sul­tatvar­ning­ar, re­sul­tat­pro­gno­ser­na är go­da och bo­la­gens skuld­sätt­nings­grad är mått­lig.

Huruvi­da det är rätt tid­punkt att pla­ce­ra peng­ar på ak­ti­e­mark­na­den nu, sä­ger Put­to­nen att det är vars och ens eget be­slut ut­i­från risk­tag­nings­för­må­gan.

– Jag ger ing­et råd här, men kon­sta­te­rar ba­ra att då­li­ga ny­he­ter re­dan är in­ba­ka­de i ak­ti­er­nas pris. Om far­hå­gor­na in­te be­san­nas och fö­re­ta­gens pro­gno­ser in­te för­sva­gas, så kan man kon­sta­te­ra att ak­ti­er­na har va­rit för­mån­li­ga.

Hur många bo­lag är la­gom i en port­följ? – Här finns inga ab­so­lu­ta san­ning­ar, vik­ti­ga­re än an­ta­let är att bo­la­gen är sinse­mel­lan oli­ka. Har man ak­ti­er i till ex­em­pel UPM och Sto­ra En­so, som bå­da är skogs­bo­lag, in­ne­bär det ing­en stör­re risk­sprid­ning. Men om bo­la­gen ver­kar i helt oli­ka bran­scher får man en hyf­sad risk­sprid­ning med cir­ka tio bo­lag i port­föl­jen.

En­ligt Put­to­nen är det en smak­sak om man pla­ce­rar di­rekt i en­skil­da ak­ti­er el­ler i ak­ti­e­fon­der (som be­står av många ak­ti­er). Vis­sa tyc­ker att det är in­tres­sant att föl­ja bo­la­gen, kän­na att man är de­lä­ga­re och gå på bo­lags­stäm­mor. And­ra där­e­mot pri­o­ri­te­rar and­ra sa­ker i li­vet, och om man har en lång pla­ce­rings­ho­ri­sont så kan in­dex­fon­der med låg för­val­tar­av­gift va­ra ett bra al­ter­na­tiv. Många har en kom­bi­na­tion av di­rek­ta ak­tie­pla­ce­ring­ar och fond­pla­ce­ring­ar. Men att vän­ta på att bank­kon­tot ska bör­ja ge av­kast­ning lö­nar sig in­te in­om över­skåd­lig fram­tid.

Om ak­tie­pla­ce­ring­ar blir en stress­fak­tor som för­stör natt­söm­nen är det en­ligt Put­to­nen bäst att hål­la sig bor­ta från ak­ti­e­mark­na­den. Här spe­lar pla­ce­rings­ho­ri­son­ten en vik­tig roll, den som be­hö­ver si­na peng­ar in­om kort, till ex­em­pel för ett bo­stads­köp, ska in­te pla­ce­ra dem på ak­ti­e­mark­na­den.

Är det en bra idé att av­kor­ta bolå­net? – Om det ger dig sin­nes­frid, så okej. Men om bo­sta­den är din en­da in­ve­ste­ring i li­vet så är ris­ker­na väl­digt kon­cen­tre­ra­de, sär­skilt med tan­ke på att vär­det på bo­stä­der sjun­ker på många or­ter i lan­det. Då är det bätt­re att av­kor­ta bolå­net en­ligt den ur­sprung­li­ga pla­nen och i stäl­let spri­da ris­ker­na ge­nom att spa­ra li­te vid si­dan om.

FO­TO: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Skat­teå­ter­bä­ring­ar­na gör re­kord i år – 2,9 mil­jar­der eu­ro som för­de­las på 3,6 mil­jo­ner fin­län­da­re.

FO­TO: AKTIESPARARNA

Tu­o­mo Ka­ta­jamä­ki, vd på Ak­ti­e­spa­rar­nas central­för­bund se­dan 1 de­cem­ber.

FO­TO: IN­DE­RES

Ma­ri­an­ne Pal­mu, mark­nads­e­ko­nom på ana­lys­fö­re­ta­get In­de­res.

FO­TO: AN­NI HANéN

Ve­sa Put­to­nen, pro­fes­sor vid Aal­to-uni­ver­si­te­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.