Årets störs­ta ming­el­fest

Hufvudstadsbladet - - Självständighetsdagen - JOHANNA HäGGBLOM

Det är en konst att kun­na ming­la rätt. De fles­ta som va­rit på slotts­ba­len ti­di­ga­re vet tågord­ning­en. De kan rut­ten till bål­rum­met och vet var det lö­nar sig att ming­la ifall man vill sy­nas i tv. Bland första­gångs­be­sö­ka­re rå­der of­ta en viss för­vir­ring och många kän­ner sig slus­sa­de ge­nom rum­men ut­an att egent­li­gen ha nå­gon koll på var de är el­ler vart de är på väg.

In­nan handskak­ning­en med pre­si­den­ten får ve­te­ra­ner­na in­ter­vju­as ut­an­för riks­sa­len, och där­e­mel­lan finns en li­ten pa­us in­nan me­di­e­re­pre­sen­tan­ter­na för­vän­tas infinna sig i ser­ve­rings­rum­met för att häl­sa på pre­si­dent­pa­ret. Det är i det där glap­pet vi tap­par bort varand­ra, jag och fo­to­gra­fen. Och ing­en av vakt­mäs­tar­na vet vil­ken dörr de får öpp­na för att vi ska hit­ta rätt. Ett sam­tal till fo­to­gra­fen. ”Var är du?” ”Öh, allt­så, vi gick in ge­nom sto­ra dör­ren och till väns­ter och ge­nom mat­sa­len. Vän­ta, jag ska kol­la.”

Fo­to­gra­fen, som står bland den knäpp­tys­ta jour­na­list­kå­ren och vän­tar, vän­der sig till per­so­na­len och frå­gar: ”Var är vi?” Sva­ret kom­mer vis­kan­des. ”På pre­si­den­tens slott.” Ett gap­skratt ut­bry­ter.

För and­ra är rut­ten ge­nom sa­lar­na nog­grant steg­märkt. Årets ka­det­ter på slotts­ba­len fick äran att re­pre­sen­te­ra i samband med För­svars­mak­tens 100-års­ju­bi­le­um. För­u­tom att de övat dans­steg för att kun­na bju­da upp en­sam­ma gäs­ter, har de även dril­lats i cock­tail­bjud­ning­ar av det här sla­get. Stan­na in­te för länge för att sam­ta­la med en per­son, fast­na in­te i de­tal­jer un­der dis­kus­sio­nen och rät­ta ab­so­lut in­te till even­tu­el­la fak­ta­fel. Och drick ald­rig ur, ha all­tid en skvätt kvar i gla­set.

In­ne­hål­let i gla­set var ett gi­vet dis­kus­sions­äm­ne på årets bal. Den tra­di­tio­nel­la bå­len ha­de bli­vit eko­lo­gisk, och huruvi­da den bli­vit för sur el­ler in­te var en gi­ven sam­tals­öpp­na­re. Ett an­nat åter­kom­man­de te­ma var åter­an­vän­da klän­ning­ar, el­ler var­för in­te frac­kar. Vil­le man gå li­te dju­pa­re in på dis­kus­sio­nen fanns all­tid kli­mat­för­änd­ring­en att ta till, på en fest med te­mat na­tur och mil­jö.

Det är ett te­ma som är myc­ket stör­re än vad ett en­skilt ställ­nings­ta­gan­de kan tän­kas bi­dra till, påpekade kväl­lens värd, pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö. Han hop­pa­des att te­mat skul­le in­spi­re­ra al­la – så­väl gäs­ter som dem som ser på fes­ten på tv – att tän­ka på hur de själv bi­drar till mil­jö och hållbarhet i na­tu­ren.

Och många ha­de ta­git det ad no­tam, ge­nom att de­ko­re­ra sig i säd el­ler fis­ke­nät, gam­la fär­ga­de brud­klän­ning­ar el­ler gädd­man­schet­ter. Ett gi­vet sam­tal­säm­ne för ming­lar­na.

En per­son mis­sa­de det här med ming­e­le­ti­ket­ten och av­lägs­na­des från slot­tet ef­ter att ha gett sig på De grö­nas ti­di­ga­re par­ti­ord­fö­ran­de Tou­ko Aal­to. Slot­tet be­kräf­tar även att det blev en viss för­dröj­ning i kö­an­det in till handskak­ning­en, och att en­del gäs­ter där­för tving­a­des springa in längs rö­da mat­tan i rätt rask takt.

Men i öv­rigt sked­de det mesta smärt­fritt, vil­ket är he­der­värt med tan­ke på den mi­nut­tid­ta­bell som rå­der med 1 700 gäs­ter, per­son­li­ga in­bjud­nings­ti­der och di­rekt­sän­da handskak­ning­ar.

Att första­gångs­be­sö­ka­re in­te vet hur man ska rö­ra sig är kanske där­för ing­en över­rask­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.