Ki­ne­sis­ka kö­pa­re vill ta Amer från bör­sen och pum­pa in mer peng­ar

Ett kon­sor­ti­um har lagt bud på al­la ak­ti­er i Amer Sports. Kö­pe­sum­man skul­le va­ra 4,6 mil­jar­der.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/ANNA BACK

Ef­ter någ­ra må­na­der av ryk­ten of­fent­lig­gjor­des i går det mas­si­va kö­pe­an­bu­det på Amer Sports.

– Amer är ett unikt bo­lag med sin va­ru­mär­kes­port­följ. Glo­balt har man svårt att hit­ta dess li­ke, sä­ger Den­nis Tao som är fi­nans­di­rek­tör på ki­ne­sis­ka An­ta Sports.

På fre­dags­mor­go­nen an­län­de han till Helsing­fors med fly­get från Hong­kong för att be­rät­ta var­för kon­sor­ti­et, med tyngd­punkt i Ki­na, vill kö­pa upp Amer Sports och hur det är tänkt att ske i prak­ti­ken. Kon­sor­ti­et ser fle­ra för­de­lar med att ta över det fins­ka bo­la­get. Amer har dis­tri­bu­tions­ka­na­ler och när­va­ro i Eu­ro­pa och USA, något ki­ne­sis­ka An­ta är in­tres­se­rat av.

Men Tao – till­sam­mans med Antas di­rek­tör Ja­mes Zheng och ope­ra­ti­va di­rek­tö­ren Andrew Hu­ang på Fountain Vest Part­ners – sä­ger att den störs­ta po­ten­ti­a­len finns i att spri­da Amers va­ru­mär­ken på den ki­ne­sis­ka mark­na­den.

– Vi ser sto­ra möj­lig­he­ter för Amer i Ki­na, vi är ex­per­ter där. Salo­mon kan ock­så po­si­tio­ne­ras bätt­re i USA, sä­ger Zheng.

Vi ser sto­ra möj­lig­he­ter för Amer i Ki­na, vi är ex­per­ter där. Ja­mes Zheng verk­stäl­lan­de di­rek­tör på An­ta Sports

Ska läm­na bör­sen

Pla­nen är att Amer fort­sät­ter som ett själv­stän­digt, ic­ke-no­te­rat bo­lag med nu­va­ran­de led­ning. En­ligt Tao blir det lät­ta­re att in­ve­ste­ra i forsk­ning, per­so­nal och mark­nads­fö­ring när bo­la­get in­te är på bör­sen.

– Bo­la­get fun­ge­rar bra som det är, ägar­na kom­mer att ta en råd­gi­van­de roll när det be­hövs, sä­ger Tao.

Finns det någ­ra för­de­lar på sikt med ha bo­la­gets hög­kvar­ter i Helsing­fors, Ja­mes Zheng? – Vi har be­sökt det någ­ra gång­er och sett en platt, fun­ge­ran­de or­ga­ni­sa­tion. Vd:n och den öv­ri­ga led­ning­en vet hur bo­la­get ska skö­tas ef­fek­tivt. Vi ser inga or­sa­ker att flyt­ta bo­la­get från Fin­land i det här ske­det, det finns ett klart mer­vär­de i att fort­sät­ta här.

An­ta är mer fo­ku­se­rat på mju­ka sport­pry­lar. Det finns en del hår­da, till och med elektro­nis­ka, pro­duk­ter i Amers port­följ och där­för är det många som und­rar hur Su­un­to pas­sar in. Zheng skju­ter ner de frå­gor­na med att det finns möj­lig­he­ter att säl­ja allt i Ki­na.

An­ta är en­ligt ho­nom ett väl eta­ble­rat va­ru­mär­ke med skor som kos­tar un­ge­fär hälf­ten av mot­sva­ran­de skor hos mark­nads­le­dar­na i Ki­na, Ni­ke och Adi­das. An­ta har dess­utom de im­ma­te­ri­el­la rät­tig­he­ter­na till Fi­la i Ki­na.

Amers va­ru­mär­ken står för för­hål­lan­de­vis dy­ra pro­duk­ter. Hur skyd­dar ni dem mot pi­rat­mark­na­den i Ki­na? – Det är en ut­ma­ning, men vi job­bar myc­ket med myn­dig­he­ter­na. Vi har en egen av­del­ning för det och hit­tar ko­pi­or var­je dag. Det är ound­vik­ligt men vi kan mi­ni­me­ra ska­dor­na. Just nu finns det en stor för­stå­el­se för att skyd­da im­ma­te­ri­el­la rät­tig­he­ter i Ki­na, sä­ger Zheng.

Den­nis Tao sä­ger att han gär­na ser Antas­kor i Fin­land och Eu­ro­pa förr el­ler senare.

Allt häng­er na­tur­ligt­vis på att kö­pe­an­bu­det god­känns. Av Amers sto­rä­ga­re har 12,2 pro­cent re­dan med­de­lat att de säl­jer si­na ak­ti­er. De­tal­jer­na i an­bu­det of­fent­lig­görs kring den 20 de­cem­ber, och er­bju­dan­det vän­tas va­ra i kraft i tio vec­kor.

Tao, Zheng och Hu­ang ver­kar gans­ka säk­ra på att kö­pet blir verk­lig­het. Amers sty­rel­se för­or­dar en­häl­ligt af­fä­ren.

FO­TO: SPT

Fi­nans­di­rek­tör Den­nis Tao vi­sar upp Antas skor.

FO­TO: LEHTIKUVA/VE­SA MOILANEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.