Kö­par­na

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Kon­sor­ti­et be­står av tre ak­tö­rer.

●●Den störs­ta de­len, 58 pro­cent, står An­ta Sports för. FV Fund och Ana­me­red In­vest­ments står för 21 pro­cent var­de­ra.

●●Ki­ne­sis­ka An­ta Sports bör­ja­de som ett fa­mil­je­fö­re­tag som till­ver­ka­de skor på 1990-ta­let, men fo­ku­se­rar nu på att byg­ga en port­följ av va­ru­mär­ken. Har 10 000 bu­ti­ker i Ki­na och eg­na fa­bri­ker.

●●FV Fund kom­mer från Fountain Vest part­ners och är ett in­ter­na­tio­nellt in­vest­ment­bo­lag. Bland pla­ce­rar­na finns bland an­nat för­säk­rings­bo­lag.

●●Ana­me­red In­vest­ments ägs av Chip Wil­son, den ka­na­den­sis­ka af­färs­man­nen bakom bland an­nat Lu­lu­le­mon som gör yo­gain­spi­re­ra­de klä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.