Stock­manns ak­tie har fal­lit med 30 pro­cent på en må­nad

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TIM JO­HANS­SON

Varu­hus­kon­cer­nen Stock­manns B-ak­tie hand­la­des un­der fre­dags­ef­ter­mid­da­gen un­der två eu­ro på Helsing­fors­bör­sen och lig­ger nu på re­kord­låg ni­vå.

Ak­ti­en har fal­lit med över 30 pro­cent un­der den se­nas­te må­na­den och på ett år har den mer än hal­ve­rats.

På tre år är fal­let cir­ka 70 pro­cent. Än­nu 2010 no­te­ra­des ak­ti­en till över 28 eu­ro. Som högst vär­de­ra­des Stock­mann 2006, till över 37 eu­ro.

Ana­lys­fö­re­ta­get In­de­res sänk­te ny­li­gen sin rikt­kurs för Stock­mann­ak­ti­en från två till tre eu­ro, rap­por­te­rar Kaup­pa­leh­ti. Det är fram­för allt Re­tail-seg­men­tet där va­ru­hus­han­deln in­går som sän­ker rikt­kur­sen.

En­ligt In­de­res ser mark­na­den in­te nå­gon vänd­ning för det för­lust­bring­an­de seg­men­tet och där­för vär­de­ras va­ru­hus­ked­jan läg­re på bör­sen än det sam­man­lag­da vär­det på si­na en­skil­da de­lar.

FO­TO: HBL-ARKIV/NIKLAS TALLQVIST

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.