Po­li­ti­ker vill för­bju­da hak­kors på ga­tor och torg

Pe­ter Öst­man (KD) vill att riks­da­gen för­bju­der hak­kors­sym­bo­ler på of­fent­li­ga plat­ser. Tho­mas Blomqvist (SFP) stö­der i prin­cip för­sla­get men är in­te sä­ker på att en lagänd­ring kan mo­ta na­zis­men.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPt/Mi­kael Pi­iPPo

Po­li­sen i Helsing­fors ryck­te på själv­stän­dig­hets­da­gen ut för att be­slag­ta na­zist­flag­gor som va­ja­de i ett de­mon­stra­tions­tåg. I samband med tu­mul­tet som upp­stod grep po­li­sen dess­utom fy­ra per­so­ner.

Flag­gor­na bar na­zist­sym­bo­len hak­kor­set och veck­la­des ut när den ny­na­zis­tis­ka mar­schen re­dan var i gång. Po­li­sen var på plats för att över­va­ka mar­schen som ar­ran­ge­ra­des av or­ga­ni­sa­tio­nen Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen.

Nu fö­re­slår Pe­ter Öst­man, ord­fö­ran­de för Krist­de­mo­kra­ter­nas riks­dags­grupp, att riks­da­gen stif­tar en lag som för­bju­der hak­kors på of­fent­li­ga plat­ser.

– På grund av sin histo­ria bär Na­zi­tysklands hak­kors­flag­ga på ett ha­tiskt och ra­sis­tiskt bud­skap. Den på­min­ner om and­ra världs­kri­gets hemsk­he­ter och i syn­ner- het om folk­mor­det på ju­dar­na. Na­zist­flag­gor­na hör in­te hem­ma i da­gens Fin­land el­ler Eu­ro­pa, skri­ver Öst­man i ett press­med­de­lan­de.

Hak­kor­set en stark sym­bol

Ock­så Svens­ka riks­dags­grup­pens ord­fö­ran­de Tho­mas Blomqvist tyc­ker att po­li­sen gjor­de rätt när man be­slag­tog flag­gor­na. Blomqvist be­skri­ver hak­kor­set som en sym­bol för onds­ka och be­to­nar att det in­te ska få sy­nas i ga­tu­bil­den.

– Jag tyc­ker det är fruk­tans­värt. De som bär des­sa flag­gor står an­ting­en för en ide­o­lo­gi som in­te hör hem­ma i det väs­ter­länds­ka sam­häl­let el­ler nå­gon­stans över hu­vud ta­get, el­ler så kän­ner de in­te till sym­bo­ler­nas hi­sto­ris­ka be­ty­del­se, sä­ger Blomqvist till SPT.

Han är be­redd att stöd­ja ett för­bud mot hak­kors på of­fent­lig plats.

– Att se till att la­gen följs skul­le knap­past va­ra svå­ra­re än över­vak­ning­en av and­ra la­gar. Om så­da­na sym­bo­ler syn­tes skul­le po­li­sen kun­na be­slag­ta dem och gri­pa de an­sva­ri­ga. En lag skul­le kanske än­då in­te va­ra det ef­fek­ti­vas­te sät­tet att åt­gär­da själ­va pro­ble­met, att det fort­fa- ran­de finns män­ni­skor som be­ja­kar den­na ide­o­lo­gi, sä­ger Blomqvist.

Bätt­re histo­ri­e­kun­ska­per

En­ligt Blomqvist kan na­zis­men be­käm­pas ge­nom att för­bätt­ra folks histo­ri­e­kun­ska­per och se till att na­zis­ter­nas age­ran­de un­der 1930- och 1940-ta­let ald­rig fal­ler i glöms­ka.

Han be­to­nar ock­så vik­ten av att na­zis­men och dess ut­trycks­for­mer i dag dis­ku­te­ras.

– Den all­män­na sam­hälls­de­bat­ten, som den här in­ci­den­ten i och för sig ock­så kan bi­dra till, kan öka vetska­pen om de grym­he­ter som na­zis­ter­na gjort sig skyl­di­ga till.

I går läm­na­de riks­dags­le­da­mot Joo­na Rä­sä­nen (SDP) in ett åt­gärds­för­slag till re­ge­ring­en där han fö­re­slår att an­vänd­ning­en av hak­kor­set och and­ra na­zis­tis­ka sym­bo­ler ska gö­ras straffbart i lag.

För­e­ning­en Ho­lokaus­tin uhri­en mu­isto (min­nes­för­e­ning­en för för­in­tel­sens of­fer) läm­na­de in ett för­slag till Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et där man fö­re­slår att en lag för­be­reds som för­bju­der an­vän­dan­det av sym­bo­ler som är kopp­la­de till hat, folk­mord och ra­sism.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.