Män för­sök­te sty­ra bus­sar mot olyc­ka – be­gärs häk­ta­de

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPt

Män­nen som at­tac­ke­ra­de buss­chauf­fö­rer­na un­der på­gåen­de kör­ning har be­gärts häk­ta­de.

Centralkri­mi­nal­po­li­sen, CKP, be­gär två män häk­ta­de för bus­sin­ci­den­ter­na som in­träf­fa­de ti­di­ga­re i vec­kan.

På tis­dags­ef­ter­mid­da­gen för­sök­te en pas­sa­ge­ra­re sty­ra en buss mot den mö­tan­de tra­fi­ken i Lo­i­maa i Egent­li­ga Fin­land. Buss­chauf­fö­ren be­rät­tar för Yle att det var nä­ra att le­da till en fron­talkrock.

Un­der nat­ten till ons­da­gen in­träf­fa­de en snar­lik in­ci­dent på en buss som kör­de mel­lan Helsing­fors och Uleå­borg. En pas­sa­ge­ra­re at­tac­ke­ra­de buss­chauf­fö­ren och grep tag i rat­ten mitt un­der på­gåen­de buss­färd. Två med­pas­sa­ge­ra­re age­ra­de snabbt och kun­de avvär­ja si­tu­a­tio­nen. Den miss­tänk­ta at­tac­ken sked­de i Ura­is i Mel­lers­ta Fin­land kloc­kan ett på nat­ten.

En­ligt CKP:s upp­gif­ter kän­de de miss­tänk­ta män­nen in­te varand­ra. De har be­gärts häk­ta­de på san­no­li­ka skäl miss­tänk­ta för för­sök till tra­fik­sa­bo­tage. Fal­len ut­reds in­te som ter­ro­rism i det här ske­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.