Tre häk­ta­de för mord på ra­di­o­pro­fil

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-RIT­ZAU

I Dan­mark har tre män häk­tats, miss­tänk­ta för mor­det på ra­di­o­pro­fi­len Ne­dim Ya­sar. Ya­sar blev skju­ten i hu­vu­det den 19 no­vem­ber strax ef­ter re­le­a­se­fes­ten för en bok som be­skri­ver hans re­sa från li­vet som kri­mi­nell gäng­le­da­re till rol­len som känd pro­gram­le­da­re och de­bat­tör. De miss­tänk­ta män­nen, 22, 24 och 25 år gam­la, ne­kar till brott och un­der häkt­nings­för­hand­ling­ar­na i går vil­le de in­te ut­ta­la sig. För­hand­ling­ar­na hålls bakom stäng­da dör­rar, bland an­nat ef­tersom po­li­sen tror att fler kan va­ra in­blan­da­de. Samt­li­ga är miss­tänk­ta för mord och med­hjälp till mord, men det var ba­ra en av dem som sköt.

En­ligt po­li­sen satt Ne­dim Ya­sar i en bil i nord­väst­ra Kö­pen­hamn när de tre miss­tänk­ta kom kö­ran­de. De stan­na­de, en av dem hop­pa­de ur och gick fram till ra­di­o­pro­fi­lens bil och sköt ho­nom med två skott i hu­vu­det.

Ne­dim Ya­sar läm­na­de den kri­mi­nel­la mil­jön för sju år se­dan ef­ter att ha va­rit ledare i ett gäng med kopp­ling­ar till det kri­mi­nel­la mc-gäng­et Ban­di­dos.

På senare år har han be­rät­tat om li­vet i gäng­mil­jön i me­di­er­na och i no­vem­ber släpp­tes den själv­bi­o­gra­fis­ka boken Röt­ter – en gangs­ters väg, som han skri­vit till­sam­mans med jour­na­lis­ten Marie Lou­i­se Toksvig.

Po­li­sen har ge­nom­fört fle­ra hus­rann­sak­ning­ar i Kö­pen­hamns­om­rå­det och även i ett mind­re sam­häl­le på Själ­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.