Kramp-Kar­ren­bau­er tar över ef­ter Mer­kel

Par­ti­sek­re­te­ra­ren An­neg­ret Kramp-Kar­ren­bau­er er­sät­ter Ang­e­la Mer­kel som par­ti­le­da­re i tys­ka Krist­de­mo­kra­ter­na (CDU). Hon blir tro­li­gen även Tysklands näs­ta för­bunds­kans­ler och där­med en stor makt­fak­tor i Eu­ro­pa och värl­den.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/LARS PEDERSEN TT/PONTUS AHLKVIST

Den 56-åri­ga An­neg­ret Kram­pKar­ren­bau­er – of­ta kal­lad AKK – be­seg­ra­de af­färsju­ris­ten Fri­edrich Merz i går­da­gens om­röst­ning på CDU-kon­gres­sen i Ham­burg. Hon vann en and­ra vo­te­rings­run­da med över hälf­ten av rös­ter­na, 517 av 999. Merz fick 482 rös­ter.

Om­röst­ning­en föregicks av en pre­sen­ta­tions­run­da med kan­di­da­ter­na, där även häl­so- och sjuk­vårds­mi­nis­tern Jens Spahn ingick. Han för­svann ef­ter den förs­ta vo­te­rings­run­dan.

I pre­sen­ta­tio­ner­na be­lö­na­des Kramp-Kar­ren­bau­er med be­tyd­ligt läng­re ap­plå­der än Merz, en förs­ta in­di­ka­tion på hur det skul­le slu­ta.

Det­ta var den förs­ta par­ti­le­dar­stri­den i CDU på nä­ra 50 år som spe­la­des upp in­för öpp­na dör­rar.

Är sig själv

Trebarnsmamman Kramp-Kar­ren­bau­er ses som en mit­ten­o­ri­en­te­rad, lo­jal Mer­kel­kvin­na, vars ka­tols­ka bak­grund dock har ska­pat en viss tjus­kraft även bland mer värde­kon­ser­va­ti­va CDU-med­lem­mar. Hon är till ex­em­pel in­te an­häng­a­re av sam­kö­na­de äk­ten­skap.

Hon har i prin­cip ställt sig bakom Mer­kels öpp­na at­ti­tyd mot mi­gran­ter, även om hon in­te stic­ker un­der stol med att sto­ra miss­tag har gjorts och för­or­dar att flyk­ting­ar med kri­mi­nell bak­grund ska stop­pas från att kom­ma in i Tyskland. Sam­ti­digt upp­re­pa­de hon i Ham­burg den­na par­ti­hi­sto­ris­ka dag att ex­trem­hö­gern mås­te hål­las kort i Tyskland och Eu­ro­pa.

AKK var ti­di­ga­re re­ge­rings­chef i del­sta­ten Saar­land. Där led­de hon en tre­par­ti­ko­a­li­tion och vi­sa­de upp en ta­lang för al­li­ans­byg­ge med and­ra par­ti­er.

Ibland har Kramp-Kar­ren­bau­er eti­ket­te­rats som en ”Mi­ni-Mer­kel”.

– Jag har läst myc­ket om vad jag är och vem jag är. ”Mi­ni”, en ko­pia, ba­ra li­te ”mer av det­sam­ma”. Kä­ra de­le­ga­ter, jag står fram­för er som jag är och som li­vet har for­mat mig och jag är stolt över det, sa­de AKK i ett eld­fängt tal till kon­gres­sen.

Mer­kel hyllad

In­nan av­gö­ran­det fick den av­gå­en­de le­da­ren Mer­kel stå­en­de ova­tio­ner i mäss­hal­len i Ham­burg och en nio mi­nu­ter lång ap­plåd. Någ­ra de­le­ga­ter höll upp skyl­tar med tex­ten ”Dan­ke, Che­fin” – tack, che­fen.

– Det har va­rit ett stort nö­je för mig. Det har va­rit en ära, sa­de en märk­bart rörd Mer­kel.

Ke­mis­ten, upp­växt i Öst­tyskland, tog 2000 över ord­fö­ran­de­pos­ten i CDU. 18 år senare läm­nar hon över ett an­nat krist­de­mo­kra­tiskt par­ti till AKK. San­no­lik­he­ten för att Mer­kel stan­nar kvar som för­bunds­kans­ler

till 2021 när för­ord­nan­det går ut har ökat i och med att AKK er­sät­ter hen­ne, skri­ver ny­hets­by­rån AFP mot bak­grund av att AKK all­mänt an­ses va­ra Mer­kels hand­ploc­ka­de ”kron­prin­ses­sa” som CDU-boss.

FO­TO: LEHTIKUVA/ODD ANDERSEN

An­neg­ret Kramp-Kar­ren­bau­er tar över som de tys­ka krist­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re. Ang­e­la Mer­kel fort­sät­ter som för­bunds­kans­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.