Stort par­ti med kris­ten grund­syn

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Christ­li­ch De­mo­kratische Uni­on Deutschlands (CDU) är ett krist­de­mo­kra­tiskt par­ti. Par­ti­et är ett av Tysklands tra­di­tio­nellt do­mi­ne­ran­de par­ti­er. Det and­ra är So­ci­al­de­mo­kra­ter­na (SPD).

●●CDU leds se­dan 2000 av Ang­e­la Mer­kel. På lis­tan över ti­di­ga­re par­ti­le­da­re finns bland and­ra för­bunds­re­pu­bli­kens förs­te ledare Kon­rad Ade­nau­er och åter­för­e­nings­kans­lern Hel­mut Kohl.

●●Po­li­tiskt är CDU ett brett, all­män­bor­ger­ligt par­ti med en kris­ten grund­syn. Par­ti­et fö­re­språ­kar ”so­ci­al mark­nads­e­ko­no­mi” och finns re­pre­sen­te­rat i al­la tys­ka för­bunds­län­der för­u­tom Bay­ern, där man har ett val­tek­niskt sam­ar­be­te med CSU, som of­ta lig­ger något till hö­ger om CDU.

●●Va­let till för­bunds­da­gen 2017 blev ett fi­asko för CDU, vil­ket för­stärkt par­ti­ets in­re spän­ning­ar. Se­dan flyk­ting­kri­sen 2015, då Mer­kel in­tog en mer li­be­ral håll­ning än de fles­ta av si­na EU-kol­le­ger, har hon ifrå­ga­satts allt­mer öp­pet, in­te minst från par­ti­ets hö­ger­flank.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.