Je­mens re­ge­ring vill att flyg­plat­sen öpp­nas

Je­mens re­ge­ring fö­re­slår att den re­bell­kon­trol­le­ra­de flyg­plat­sen i Sa­naa kan öpp­nas igen – om flyg­pla­nen först in­spek­te­ras på an­nan plats. Men re­bel­ler­na av­vi­sar re­ge­ring­ens för­slag som pre­sen­te­ra­des i samband med freds­sam­ta­len i Sve­ri­ge.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/ERIK PAULSSON RÖNNBäCK TT/MA­RIA DA­VIDS­SON

Je­mens re­ge­ring fö­re­slår att den re­bell­kon­trol­le­ra­de flyg­plat­sen i hu­vud­sta­den Sa­naa ska öpp­na igen, men un­der för­ut­sätt­ning att flyg­pla­nen in­spek­te­ras i Aden och Say­wun, skri­ver ny­hets­by­rån AFP. För­sla­get fram­för­des un­der de på­gåen­de freds­sam­ta­len på Jo­han­nes­bergs slott i Upp­land.

– Vi är po­si­ti­va till att öpp­na flyg­plat­sen i Sa­naa, vi krä­ver att flyg­plat­sen öpp­nas och vi vet att Je­mens in­vå­na­re bor­de ha rätt att nå vil­ket land som helst i värl­den ge­nom Sa­naas flyg­plats, sä­ger Abdulaziz Jabari, råd­gi­va­re till Je­mens re­ge­ring och del av re­ge­rings­de­le­ga­tio­nen på slot­tet.

– Vi tit­tar på vem som ska kon­trol­le­ra flyg­plat­sen.

Re­bel­ler­na kall­sin­ni­ga

Re­bel­ler­na stäl­ler sig dock kall­sin­ni­ga till pre­mis­sen att flyg­pla­nen först mås­te lan­da i Aden och Say­wun, något som i prak­ti­ken skul­le gö­ra Sa­naas flyg­plats till en in­ri­kes­flyg­plats.

– Sa­naas flyg­plats är en in­ter­na­tio­nell flyg­plats, sä­ger en av re­bell­ler­nas re­pre­sen­tan­ter, Ab­dul­ma­lik al-Aj­ri, till AFP.

Sam­ti­digt ho­tar re­ge­ring­en med att in­le­da en of­fen­siv mot hamn­sta­den al-Hu­daydah om in­te re­bel­ler­na läm­nar den fri­vil­ligt. Je­mens jord­bruks­mi­nis­ter Oth­man al-Mu­jal­li sä­ger att re­ge­ring­en un­der­sö­ker möj­lig­he­ter­na till fred, men att en mi­li­tärin­sats är ett möj­ligt al­ter­na­tiv, skri­ver AFP.

Men re­bel­ler­na går in­te med på att läm­na al-Hu­daydah.

– Det finns in­te på kar­tan, sä­ger Ab­dul­ma­lik al-Aj­ri.

Ut­länds­ka kraf­ter in­blan­da­de

Un­der ti­den fort­sät­ter för­hand­ling­ar­na. Det ses som en fram­gång att en de­le­ga­tion från Je­mens re­ge­ring och re­pre­sen­tan­ter för Huthi­re­bel­ler­na ac­cep­te­rat att re­sa till Sve­ri­ge och pra­ta med varand­ra. Men kri­get i Je­men hand­lar om mer än ett in­bör­des­krig. På bå­da si­dor är ut­länds­ka kraf­ter in­blan­da­de – Iran stö­der re­bel­ler­na och en sau­disk­ledd mi­li­tä­ral­li­ans stöt­tar re­ge­rings­si­dan.

Inga av des­sa län­der finns dock på plats på slot­tet där FN:s sän­de­bud Mar­tin Grif­fit­hs för­sö­ker få till stånd för­hand­ling­ar.

– Det finns än­då kon­tak­ter och de föl­jer myc­ket no­ga vad som sker här. De kan ver­ka bakom ku­lis­ser­na för att fak­tiskt tryc­ka på par­ter­na, och det hop­pas vi att de gör och in­spi­re­rar dem till att sam­ta­la med varand­ra och hit­ta en väg framåt, sä­ger Sve­ri­ges ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wallström till TT.

Hon tror in­te att de­ras från­va­ro på­ver­kar möj­lig­he­ter­na till fram­gång.

– Vi för­sö­ker se till att vi in­for­me­rar så myc­ket som möj­ligt och är öpp­na med vad som händer, och det är ock­så i sän­de­bu­dets in­tres­se att se till att de län­der som nu på oli­ka sätt är in­vol­ve­ra­de för­står vad som står på spel. Det är vik­tigt att mo­bi­li­se­ra dem och få dem att age­ra kon­struk­tivt så att man kan få re­sul­tat, sä­ger Wallström.

TT: Ha­de det va­rit an­norlun­da om de ha­de va­rit med här? – Jag tror att de har vägar att föl­ja det här, sä­ger hon.

Över­am­bi­tiös

Mar­tin Grif­fit­hs har sagt att han in­te är över­op­ti­mis­tisk om vad mö­tet kan le­da till, men att han tän­ker va­ra över­am­bi­tiös.

Även Wallström be­to­nar att man mås­te ha re­a­lis­tis­ka för­vänt­ning­ar på vad som kan upp­nås. Det är 2,5 år se­dan par­ter­na se­nast pra­ta­de med varand­ra och al­la ti­di­ga­re för­hand­lingsi­ni­ti­a­tiv har bru­tit sam­man.

– Om man kan kom­ma över­ens om att ses igen, om en pro­cess som kan le­da till fred, så vo­re det ett bra re­sul­tat av att de sam­las här, sä­ger Wallström.

Hon kän­ner än­då visst hopp av att ha sett par­ter­na i kon­fe­rens­sa­len på Jo­han­nes­bergs slott.

– De satt vid sam­ma bord, om än vid oli­ka si­dor, och det fanns än­då öpp­na, vän­li­ga an­sik­ten där, sä­ger hon.

FO­TO: TT/STINA STJERNKVIST

Sve­ri­ges ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wallström och FN:s sär­skil­de sän­de­bud Mar­tin Grif­fit­hs hop­pas att de stri­dan­de par­ter­na i Je­men kom­mer när­ma­re varand­ra un­der för­hand­ling­ar­nas på Jo­han­nes­bergs slott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.