Fin­land bor­de be­re­da Ju­li­an Assange en trygg fristad

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - MI­KAEL BööK Lo­vi­sa

WIKILEAKS Pro­fes­sorn i världs­po­li­tik vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, He­ik­ki Pa­tomä­ki, har i uu­si­su­o­mi.fi (28.11) upp­re­pat sin åsikt från 2011 att Fin­land bor­de ge Wi­ki­le­aks­grun­da­ren Ju­li­an Assange asyl.

Den all­män­na ut­gångs­punk­ten för Pa­tomä­k­is ar­gu­men­ta­tion är of­fent­lig­hets­prin­ci­pen, även kal­lad in­for­ma­tions­fri­he­ten: att al­la (åt­minsto­ne i Nor­den och i många and­ra län­der) en­ligt grund­la­gen har rätt att ta del av of­fent­li­ga hand­ling­ar och att när­va­ra vid dom­stols­för­hand­ling­ar och be­slu­tan­de politiska sam­man­trä­den.

Un­der sen­hös­ten 2018 har Assanges si­tu­a­tion som po­li­tisk flyk­ting på Ecu­a­dors am­bas­sad i Lon­don för­vär­rats. I en­lig­het med Ecu­a­dors nya USA-ori­en­te­ra­de ut­ri­kes­po­li­tik un­der pre­si­dent Lenín Mo­re­no har Assanges kom­mu­ni­ka­tio­ner med yt­ter­värl­den sku­rits av. Vi­da­re läck­te en åkla­ga­re i USA ny­li­gen ut in­for­ma­tion som be­vi­sar att Assange står an­kla­gad för brott i det lan­det (jäm­för HBL 16.11), något som han själv länge har häv­dat. men som värl­den först nu har fått of­fi­ci­ellt be­kräf­tat.

Jag hål­ler med Pa­tomä­ki om att Fin­land bor­de be­re­da Assange en trygg fristad i Fin­land. Men jag tol­kar hans nya in­lägg mer som en so­li­da­ri­tet­s­ytt­ring än som ett ge­nom­för­bart krav. Ut­ri­kesmi­nis­ter Ti­mo So­i­ni kom­mer – un­der­ba­ra tan­ke! – nog in­te att häl­sa Assange väl­kom­men hit för att le­va un­der vår re­pu­bliks be­skydd. Och hur skul­le Assange und­vi­ka att bli gri­pen av de brit­tis­ka myn­dig­he­ter­na ifall han för­sök­te ta sig till Fin­land, vil­ket en­ligt la­gen är ett vill­kor för att an­sö­ka om asyl här? Är det ens klart att Assange skul­le vil­ja fly till Fin­land? När Ed­ward Snow­den be­höv­de dra sig un­dan Fö­ren­ta sta­ter­nas dö­man­de makt hjälp­te Wikileaks ho­nom att re­sa till Moskva.

Hur pa­ra­dox­alt är det in­te om det en­da land som kan er­bju­da asyl åt väst­li­ga vis­sel­blå­sa­re och för­sva­ra­re av ytt­ran­de­fri­he­ten är Ryss­land, ett land som in­te pre­cis är be­römt för sin press- och in­for­ma­tions­fri­het och som där­för knap­past hel­ler vo­re en trygg plats för Wikileaks ledare. Tänk ba­ra på Spy Fi­les Rus­sia, Wikileaks av­slö­jan­den i sep­tem­ber 2017 om rys­ka över­vak­nings­fir­mor (se https://wikileaks.org/spy­fi­les/rus­sia/).

Jag för­e­nar mig med Pa­tomä­ki i hans etisk-politiska stånd­punkt: det gäl­ler att mo­digt för­sva­ra Assanges mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och Wikileaks verk­sam­het för öp­pen­het, de­mo­kra­ti och rätt­vi­sa! Men vad kan man gö­ra? Även om vå­ra po­li­ti­ker var­ken tycks vil­ja el­ler vå­ga vi­sa so­li­da­ri­tet med Assange och Wikileaks finns det åt­minsto­ne två and­ra i sam­man­hang­et myc­ket vik­ti­ga yr­kes­grup­per att väd­ja till.

För det förs­ta: jour­na­lis­ter­na. Glöm in­te vil­ka tjäns­ter Wikileaks har gjort och gör världs­pres­sen och -of­fent­lig­he­ten! Lyft upp Assanges mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och för­kla­ra var­för den­na för­följ­da politiska flyk­ting bör ges en

Ut­ri­kesmi­nis­ter Ti­mo So­i­ni kom­mer – un­der­ba­ra tan­ke! – nog in­te att häl­sa Assange väl­kom­men hit för att le­va un­der vår re­pu­bliks be­skydd.

hu­man be­hand­ling!

För det and­ra: bibliotekarierna. Där­för att ytt­ran­de-, press- och in­for­ma­tions­fri­he­ten för­ut­sät­ter ett ex­ternt, so­ci­alt min­ne i form av do­ku­ment, dikt och be­rät­tel­ser. Vå­ra mo­der­na fri- och rät­tig­he­ter står och fal­ler yt­terst med det mo­der­na all­män­na bib­li­o­te­ket, som i prin­cip ska sam­la, struk­tu­re­ra, pre­sen­te­ra och be­va­ra all för sam­häl­let nöd­vän­dig in­for­ma­tion samt vär­na om läs­kun­nig­he­ten och de språk­li­ga fär­dig­he­ter som be­hövs i kam­pen mot orätt­vi­sor, makt­miss­bruk och krig. Bib­li­o­te­ket är grund­bul­ten i vad fi­lo­so­fen Jür­gen Ha­ber­mas kal­la­de ”of­fent­lig­he­tens struk­tur”.

Där­för bör bibliotekarierna kon­ti­nu­er­ligt in­för­li­va Wikileaks väl­di­ga do­ku­ment­bib­li­o­tek (och öv­ri­ga så­da­na po­li­tiskt vi­ta­la do­ku­ment!) med si­na sam­ling­ar och se till att de all­tid är till­gäng­li­ga för med­bor­gar­na. In­ter­net, så­dant det är i dag, ga­ran­te­rar näm­li­gen in­te nå­gon be­stå­en­de in­for­ma­tions­fri­het.

Minns att i de­cem­ber 2010, ef­ter att Wikileaks för­sett världs­pres­sen med mäng­der av in­for­ma­tion om kri­gen i Af­gha­nis­tan och Irak, in­klu­si­ve vi­de­on Col­la­te­ral Mur­der, och mass­vis med ame­ri­kans­ka di­plo­mat­brev stäng­de det pri­va­ta fö­re­ta­get Ama­zon helt so­ni­ka av Wikileaks in­ter­net­do­män, var­ef­ter Wikileaks så att sä­ga som så­dant rå­ka­de i flyk­ting­lä­ge sam­ti­digt som po­li­ti­ker i USA och Ka­na­da – en del bok­stav­li­gen – kräv­de Assanges hu­vud på ett fat.

Utrym­mes­brist el­ler brist­fäl­lig in­for­ma­tions­tek­nik är in­te nå­gon ur­säkt. Al­la di­gi­ta­la Wi­ki-läc­kor får plats i Ode, hu­vud­sta­dens nya hu­vud­bib­li­o­tek. Ba­ra vil­jan finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.