Vil­se­le­dan­de om kvinn­li­ga präs­ter

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - LUCAS SNELLMAN präst, le­dan­de sak­kun­nig, Van­da

KVINN­LI­GA PRäS­TER I en in­sän­da­re (HBL 1.12) an­ser Re­gi­na Kre­an­der att kvin­nor präst­vigs på be­kost­nad av duk­ti­ga man­li­ga te­o­lo­ger som vill ly­da Guds ord. In­sän­da­ren är vil­se­le­dan­de och krä­ver ett be­mö­tan­de.

Då kyr­komö­tet 1986 be­slöt att det från och med 1988 ska va­ra möj­ligt för kvin­nor att bli präs­ter så var det ef­ter över 20 år av grund­lig te­o­lo­gisk gransk­ning och dis­kus­sion. Ef­tersom be­slu­tet gäll­de kyr­kans

ord­ning kräv­de det tre fjär­de­dels ma­jo­ri­tet i kyr­kans högs­ta be­sluts­fat­tan­de or­gan.

Ser vi till till­gång­en på lut­hers­ka präs­ter skul­le det in­te va­ra kyr­kan be­tjänt att präst­vi­ga de allt­för få man­li­ga präs­ter som in­te vill sam­ar­be­ta med kvin­nor i stäl­let för den över­väl­di­gan­de ma­jo­ri­te­ten av kvin­nor som nu präst­vigs för att för­kun­na Je­su fräl­sar­gär­ning. År 2017 var 47,3 pro­cent av för­sam­lings­pas­to­rer­na kvin­nor.

Kre­an­der an­ty­der att präs­ters kon­ser­va­ti­va te­o­lo­gi skul­le va­ra or­sa­ken till att de in­te fått

hög­re tjäns­ter på långa ti­der. Vid an­ställ­ning­ar tilläm­par kyr­kan tjäns­te- el­ler ar­betskol­lek­tivav­tal. För att und­vi­ka fram­ti­da sam­ar­bets­pro­blem sä­ker­stäl­ler dom­ka­pit­let nu­me­ra att de som sö­ker en kyr­ko­her­de­tjänst kan sam­ar­be­ta fullt ut med präst­vig­da kvin­nor. Vid and­ra an­ställ­ning­ar är be­hö­rig­het, lämp­lig­het och er­fa­ren­het av­gö­ran­de. Vid di­rek­ta val är det de­mo­kra­ti som gäl­ler, det vill sä­ga folk väl­jer den som de an­ser va­ra den bäs­ta kan­di­da­ten.

Det jag kan hål­la med Kre­an­der om är att ”vi be­hö­ver präs­ter, pre­di­kan­ter och bis­ko­par i kyr­kan som har re­spekt för Bi­beln” och in­te lä­ser in si­na eg­na ide­o­lo­gis­ka tolk­ning­ar i det som står där. Vi be­hö­ver dem som bärs av en öd­mjuk­het och re­spekt in­för det som en gång i ti­den for­mu­le­rats och förmår för­med­la evan­ge­li­ets kär­na in i vår tid. Ty ”Skör­den är stor men ar­be­tar­na få. Be där­för skör­dens her­re att han sän­der ut ar­be­ta­re till sin skörd” (Matt 9:37).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.