Ing­en or­sak att va­ra rädd om var­gen

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - BROR HAG­STRöM Ja­kob­stad

VARG Pek­ka Pou­ta­nen be­rät­tar i en in­sän­da­re (HBL 26.11) att var­gen in­te har dö­dat en en­da män­ni­ska se­dan 1880. Sant! El­ler? På­stå­en­det ger sken av att det nog skul­le ha fun­nits var­gar då. Men nog vet Pou­ta­nen att från Ryss­land in­kal­la­de var­g­jä­ga­re i prak­ti­ken gjor­de slut på vå­ra var­gar. Vad som even­tu­ellt blev kvar, el­ler kom ös­ter­i­från, hölls i schack ge­nom rund­ligt till­tag­na skott­peng­ar. Då är det gans­ka osak­ligt att be­to­na att ing­en den ti­den dö­dats av varg. Ett sant på­stå­en­de ger en osann bild av var­gens na­tur och be­te­en­de.

Pou­ta­nen sä­ger: ing­en or­sak att va­ra rädd för varg!

Jag sä­ger: ing­en or­sak att va­ra rädd om varg!

Vi­da­re vill Pou­ta­nen sän­ka kör­has­tig­he­ter­na. Det har vi ju re­dan gjort. Måt­ta med allt! Om jag förr kun­de su­sa med 160 km/h från Kar­le­by till Ka­ris gäl­ler nu 80 och jag är en fa­ra för dju­ren dub­belt så lång tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.