Tung start

– ing­en or­sak att va­ra oro­ad

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Ibland ta­lar re­sul­ta­tet för sig. Då och då lö­nar det sig att se för­bi re­sul­ta­tet.

Ka­ta­strof var väl det mest an­vän­da ru­bri­kor­det ef­ter att Kai­sa Mäkärä­i­nen slu­tat på tret­tion­de plats i di­stanslop­pet i Po­k­lju­ka. Sport­jour­na­lis­ter bru­kar i och för sig ha en ten­dens att över­dra­ma­ti­se­ra sa­ker och ting, ibland me­ra be­fo­gat, ibland mind­re.

Kanske in­te i det här fal­let. Di­stans har ald­rig va­rit Kai­sa Mäkärä­i­nens fa­vo­rit­sträc­ka. Hon har vun­nit 78 pall­pla­ce­ring­ar i världs­cu­pen, men ba­ra sju av dem i 15 km di­stans. Di­stanslop­pet fö­re­kom­mer för­stås in­te så of­ta i pro­gram­met, men det är up­pen­bart att täv­lings­for­ma­tet in­te pas­sar hen­ne.

Hon sköt fy­ra oför­kla­ri­ga bom­mar i det förs­ta lig­gan­de skyt­tet, men kla­ra­de res­ten av lop­pet prick­fritt. Träff­sä­ker­he­ten var till slut in­te ens värst då­lig: 80 pro­cent. Men det går för­stås in­te att slåss om tät­pla­ce­ring­ar­na med fy­ra straff­mi­nu­ter.

In­te ens om man ski­dar snab­ba­re än nå­gon an­nan, vil­ket Mäkärä­i­nen gjor­de. Ka­ta­strof? Jag skul­le sä­ga att Mäkärä­i­nens insats var lo­van­de. Lig­ger nä­ra till att hon kni­per sä­song­ens förs­ta pall­pla­ce­ring­ar i helgens sprint och jaktstart, där en bom ba­ra in­ne­bär en straff­run­da.

FO­TO: LEHTIKUVA/AFP/JURE MAKOVEC

Kai­sa Mäkärä­i­nen hål­ler fort­fa­ran­de hög fart i skid­spå­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.