Fri­vil­li­ga gör Lu­cia

Fin­lands Lu­cia öpp­nar den an­ri­ka lu­ci­a­mark­na­den lör­da­gen den 8 de­cem­ber kl. 11 på Central­ga­tan i Helsing­fors. Tra­di­tio­nen går till­ba­ka än­da till ef­ter­krigs­ti­dens Fin­land.

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Det var Folk­häl­sans dam­kom­mit­té som la­de grun­den för all den lu­ci­a­verk­sam­het vi har idag. Kom­mit­tén grun­da­des 1947 för att sam­la in me­del till Folk­häl­sans verk­sam­het. Folk­häl­san har fort­satt med fle­ra av de in­sam­lings­for­mer som dam­kom­mit­tén star­ta­de; lu­cia­va­let, lu­ci­a­mär­kes­för­sälj­ning­en och kor­te­gen. I dag ta­lar vi om lu­ci­a­kom­mit­tén, ef­tersom ock­så många män del­tar i verk­sam­he­ten. Lu­ci­a­kom­mit­tén ar­ran­ge­rar fort­fa­ran­de lu­ci­a­mark­na­den till­sam­mans med Folk­häl­san.

Kom­mit­tén läg­ger ner myc­ket av sin fri­tid och ener­gi på lu­ci­ain­sam­ling­en. Med­lem­mar­na bl.a. kon­tak­tar spon­so­rer, till­re­der de­li­ka­tes­ser och hal­m­ar­be­ten, pac­kar och säl­jer pro­duk­ter­na i al­la vä­der på mark­na­den.

In­täk­ter­na från lu­ci­a­mark­na­den går till lu­ci­ain­sam­ling­en och ifjol ut­gjor­de de in­te mind­re än en ti­on­del av he­la lu­ci­ain­sam­ling­ens re­sul­tat.

År­tion­den av fri­vil­li­ga kraf­ter. Folk­häl­san har sam­lat in me­del in­om ra­mar­na för lu­ci­ain­sam­ling­en se­dan mit­ten av 1900-ta­let. I bör­jan ord­na­des jul­mark­nad på Re­stau­rant Royals ter­rass i Svens­ka Te­a­terns hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.