Lo­ne Scher­fig öpp­nar Ber­lin­fes­ti­va­len

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TT

Det blir den dans­ka re­gis­sö­ren Lo­ne Scher­fig som in­le­der filmfes­ti­va­len i Ber­lin i feb­ru­a­ri.

Fil­men he­ter The Kind­ness of Strang­ers och är en sampro­duk­tion mel­lan Dan­mark, Ka­na­da, Sve­ri­ge, Frank­ri­ke och Tyskland. Fil­men be­teck­nas som ett drama där en rad per­so­ner för­sö­ker fin­na kär­lek och vär­me un­der en kall vin­ter i New York. Hu­vud­rol­ler­na spe­las av Zoe Ka­zan, Ta­har Ra­him, Andrea Ri­se­bo­rough, Bill Nig­hy och Ca­leb Landry Jo­nes.

Scher­fig, som är känd för bland an­nat Ita­li­ens­ka för ny­bör­ja­re och An Educa­tion, sä­ger i en kom­men­tar:

– Jag är oer­hört hed­rad. Det ska bli un­der­bart att få se fil­men till­sam­mans med en Ber­lin­publik.

Filmfes­ti­va­len i Ber­lin bör­jar den 6 feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.