Se­an Penn i Istan­bul för Khashog­gi­film

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TT

Den Oscars­be­lö­na­de skå­de­spe­la­ren Se­an Penn är i Istan­bul, till­sam­mans med ett li­tet film­team.

En­ligt stat­li­ga tur­kis­ka ny­hets­by­rån Ana­to­lia hål­ler han på med en do­ku­men­tär­film som ska hand­la om den sau­dis­ke jour­na­lis­ten Ja­mal Khashog­gi, som dö­da­des in­ne på det sau­dis­ka kon­su­la­tet i Istan­bul.

På bil­der som pub­li­ce­rats på so­ci­a­la me­di­er syns Penn stå fram­för kon­su­la­tet, med film­fo­to­gra­fer och någ­ra and­ra.

Se­an Penn har ti­di­ga­re va­rit in­blan­dad i kon­tro­ver­ser, bland an­nat när han in­ter­vju­a­de knark­kung­en Jo­aquín ”El Cha­po” Guzmán, me­dan den­ne fort­fa­ran­de var på fri fot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.